Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236
Ładowanie wydarzenia

Minione wydarzenia

wydarzenia Search and Views Navigation

Październik 2018

Psi weekend

19 paź­dzier­ni­ka21 paź­dzier­ni­ka
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
Bez­płat­ne

Ide­al­na oka­zja by wyje­chać z mia­sta i ode­tchnąć świe­żym powie­trzem. Zapra­sza­my na kolej­ną edy­cję psie­go week­en­du w Leśni­czów­ce Nibork. U nas czas pły­nie wol­niej, oddy­cha się łatwiej, a psy…  śpią dłu­żej.

Tym razem wspól­nie z weso​la​lap​ka​.pl przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjal­ne szko­le­nie dla psów i ich ludzi.

Dowiedz się wię­cej »

Odkryj pasję — trzy dni z jogą

4 paź­dzier­ni­ka7 paź­dzier­ni­ka
Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
70 PLN/doba

Joga jest dla wszystkich

Wspól­nie ze szko­łą Joga­Rytm z War­sza­wy zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie z jogą. Trosz­kę teo­rii, ćwi­cze­nia, wege­ta­riań­skie jedze­nie, spa­ce­ry, spo­kój i… faj­ni ludzie. Odpo­czy­nek z gło­wą i sen­sem.

Dowiedz się wię­cej »

Maj 2018

Aktywny – BEZ

25 maja27 maja
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
Bez­płat­ne
Weekend BEZ

Zero cza­su na nudę! Rowe­ry, sku­te­ry i inne baje­ry. Pie­szo, rowe­rem, kaja­kiem, jeepem… BEZ stre­su, pośpie­chu, przy­mu­su, bez komó­rek, spo­tkań, ter­mi­nów i deadli­nów.

Dużo ruchu. Dużo cza­su dla sie­bie. Dużo doznań i faj­nych ludzi. Nie może Cię tu zabrak­nąć.

Dowiedz się wię­cej »

Nie i Tak – weekend z Mają Jaszewską i Adamem Ferencym

18 maja20 maja
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
100 PLN

Dwu­dnio­we spo­tka­nie z wybit­ny­mi arty­sta­mi, któ­rych roz­mo­wy zaowo­co­wa­ły powsta­niem nie­zwy­kłe­go wywia­du-rze­ki.

Książ­ka Nie i Tak to zapis abso­lut­nie nie­stan­dar­do­wej roz­mo­wy dzien­ni­kar­ki i poet­ki Mai Jaszew­skiej z Ada­mem Feren­cym, akto­rem naj­więk­szych pol­skich scen teatral­nych.

Dowiedz się wię­cej »

Wrzesień 2018

Wakacje z fotografią ABC

16 wrze­śnia21 wrze­śnia
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
500 PLN
ABC fotografii

Niech foto­gra­fia będzie z Tobą. Nie ma lep­sze­go miej­sca do nauki foto­gra­fii, niż cicha leśni­czów­ka z dala od zgieł­ku miast. Tutaj dostrze­żesz i uchwy­cisz praw­dzi­we pięk­no natu­ry.

Masz szan­sę szko­lić się pod okiem praw­dzi­we­go pro­fe­sjo­na­li­sty – Sła­wo­mi­ra Saj­kow­skie­go!

Dowiedz się wię­cej »

Psi weekend

19 wrze­śnia, godz. 16:0021 wrze­śnia, godz. 14:00
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
Bez­płat­nie

Dro­dzy Psia­rze, w ramach mię­dzy­ludz­kiej i psiej inte­gra­cji, zapra­sza­my na PSI WEEKEND w Leśni­czów­ce Nibork koło Nidzi­cy, w dniach 14 – 16 wrze­śnia 2018 r.

Uro­kli­we miej­sce w środ­ku lasu, wygod­ne apar­ta­men­ty. Duży, ogro­dzo­ny teren, gdzie psy mogą bie­gać luzem…

Dowiedz się wię­cej »

Styczeń 2018

Odkryj pasję – fotograficzne ABC

26 stycz­nia28 stycz­nia
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
200 PLN
ABC fotografii

Spędź week­end w Domu Pra­cy Twór­czej tygo­dni­ka Poli­ty­ka i odkryj w sobie pasję, jaką jest foto­gra­fia.

Masz nie­po­wta­rzal­ną szan­sę wzię­cia udzia­łu w warsz­ta­cie foto­gra­ficz­nym pro­wa­dzo­nym przez Sła­wo­mi­ra Saj­kow­skie­go!

Dowiedz się wię­cej »

Lipiec 2018

Wakacje z jogą

15 lip­ca22 lip­ca
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100

Spe­cjal­na ofer­ta dla wyma­ga­ją­cych jogi­nów z „przy­le­gło­ścia­mi”. Joga dla tych bar­dziej i tych mniej doświad­czo­nych. Mała gru­pa (do 16 osób), kom­for­to­we warun­ki, pięk­na oko­li­ca, cisza i spo­kój. Zabierz męża (żonę, dziec­ko, mamę, bab­cię, kota, psa lub geko­na) i spędź tydzień w leśni­czów­ce na skra­ju pusz­czy..

Dowiedz się wię­cej »
+ Eks­por­tuj wyda­rze­nia
Powrót na górę strony