Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Ładowanie wydarzenia

« Wszyst­kie wyda­rze­nia

 • To wyda­rze­nie zakoń­czy­ło się.

Wakacje z jogą

15 lipca 201822 lipca 2018

Spe­cjal­na ofer­ta dla wyma­ga­ją­cych jogi­nów z „przy­le­gło­ścia­mi”. Joga dla tych bar­dziej i tych mniej doświad­czo­nych. Mała gru­pa (mak­sy­mal­nie 16 osób), kom­for­to­we warun­ki, pięk­na oko­li­ca, cisza i spo­kój. Zabierz męża (żonę, dziec­ko, mamę, bab­cię, kota, psa lub geko­na) i spędź tydzień w leśni­czów­ce na skra­ju pusz­czy.

 

Prowadząca

Warsz­ta­ty popro­wa­dzi Julia Butrym-Połu­­d­nie­w­ska – dyplo­mo­wa­na nauczy­ciel­ka jogi według meto­dy B.K.S. Iyen­ga­ra ze stop­niem Junior II, zało­ży­ciel­ka i instruk­tor­ka w szko­le Joga­Rytm. Naszym zda­niem: inte­li­gent­na, cie­pła, miła, tro­skli­wa, opie­kuń­cza, uważ­na, zaan­ga­żo­wa­na, przy­ja­zna, doświad­czo­na i ogól­nie – bar­dzo super OK.

 

Program

15 lipca – niedziela

 • od 14:00 – zakwa­te­ro­wa­nie;
 • 16:00 – sau­na dla chęt­nych;
 • 18:00 – kola­cja;
 • 19:00 – spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne i „poznaj­my się” meto­dą wywia­du odwró­co­ne­go (meto­da Gne­gu­na);

od 16 lipca (poniedziałek) do 21 lipca (sobota)

 • 8:00–9:00 – śnia­da­nie;
 • 9:30–11:30 – joga + pra­na­ja­ma;
 • 12:00–12:30 – joga dla dzie­ci;
 • 13:00 – obiad;
 • 13:30–17:00 – czas na sje­stę, spa­ce­ry, leniu­cho­wa­nie;
 • 17:00–18:30 – joga;
 • 19:00–19:30 – kola­cja;
 • 20:00 – spo­tka­nia, roz­mo­wy, fil­my i wykła­dy o jodze, gry i zaba­wy salo­no­we.

22 lipca – niedziela

 • 7:00–7:40 – poże­gnal­ny spa­cer po lesie;
 • 8:00–9:00 – poże­gnal­ne śnia­da­nie;
 • 10:00–11:30 – joga – ćwi­cze­nia poże­gnal­ne;
 • poże­gnal­ne zdję­cia, wymia­na adre­sów i nume­rów;
 • do 12:00 – wyjazd.

 

Podsumowanie kosztów

Waka­cje z jogą: od 2 310 PLN / oso­ba w poko­ju lub apar­ta­men­cie jed­no­oso­bo­wym;
od 1 680 PLN / oso­ba w poko­ju dwu­oso­bo­wym;
od 1 500 PLN / oso­ba w apar­ta­men­cie trzy­oso­bo­wym;
od 1 410 PLN / oso­ba w apar­ta­men­cie czte­ro­oso­bo­wym.
Szcze­gó­ły w dzia­le Rezer­wa­cja.
Rabat dla nie­ćwi­czą­cych:200 PLN / pobyt.
Wyży­wie­nie:Wege­ta­riań­skie śnia­da­nia, obia­dy i kola­cje wli­czo­ne w cenę noc­le­gu.

Zare­zer­wuj noc­leg

Szczegóły

Począ­tek:
15 lip­ca 2018
Koniec:
22 lip­ca 2018

Miejsce

Leśni­czów­ka Nibork
Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
Tele­fon:
+(48) 606 231 231

Organizatorzy

Leśni­czów­ka Nibork
Joga­Rytm
Powrót na górę strony