Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Regulamin

§ 1. Wstęp

 1. Regu­la­min okre­śla warun­ki korzy­sta­nia z Leśni­czów­ki Nibork.
 2. Doko­na­nie rezer­wa­cji jest jed­no­znacz­ne z zaak­cep­to­wa­niem niniej­sze­go regulaminu.

§ 2. Informacje ogólne

 1. Leśni­czów­ka Nibork jest wła­sno­ścią spół­ki POLITYKA Sp. z o.o. S.K.A. Rezer­wa­cja­mi i płat­no­ścia­mi zarzą­dza Ope­ra­tor – fir­ma PH GREGOR Grze­gorz Pal­ka, ul. Opa­czew­ska 42/54, 02–372 War­sza­wa, NIP: 5221024094, nr kon­ta: 37 1050 1025 1000 0091 2821 9731.
 2. Apar­ta­men­ty i poko­je wynaj­mo­wa­ne są wyłącz­nie na cele miesz­ka­nio­we oso­bom pełnoletnim.
 3. W cenie poko­ju Goście otrzy­mu­ją zakwa­te­ro­wa­nie, bez­płat­ne WiFi oraz miej­sce na par­kin­gu zewnętrz­nym. Gwa­ran­to­wa­ne wypo­sa­że­nie obej­mu­je pościel, ręcz­ni­ki, mydło w pły­nie, suszar­kę do wło­sów, telewizor.

§ 3. Rezerwacja

 1. Rezer­wa­cji moż­na doko­nać na stro­nie inter­ne­to­wej https://​lesni​czow​ka​-nibork​.pl/, za pośred­nic­twem współ­pra­cu­ją­cych por­ta­li rezer­wa­cyj­nych lub tele­fo­nicz­nie: +48 606 231 231.
 2. Moż­li­we jest doko­na­nie rezer­wa­cji bez­zwrot­nej i standardowej. 
  1. Rezer­wa­cja bez­zwrot­na jest tań­sza, ale wyma­ga zapła­ce­nia w momen­cie rezer­wa­cji całej kwo­ty, któ­ra bez wzglę­du na oko­licz­no­ści nie pod­le­ga zwro­to­wi. W szcze­gól­nych przy­pad­kach fir­ma może wyra­zić zgo­dę na zmia­nę ter­mi­nu rezerwacji.
  2. Rezer­wa­cja stan­dar­do­wa nie wyma­ga wpła­ty zalicz­ki i może zostać anu­lo­wa­na bez­kosz­to­wo w ter­mi­nie do 7 dni przed datą przy­jaz­du. Jeśli rezer­wa­cja stan­dar­do­wa nie jest zagwa­ran­to­wa­na kar­tą kre­dy­to­wą, koniecz­na jest wpła­ta zadat­ku w kwo­cie rów­nej opła­cie za 1 dzień poby­tu. W przy­pad­ku odwo­ła­nia rezer­wa­cji stan­dar­do­wej mniej niż 7 dni przed datą przy­jaz­du, zada­tek nie jest zwracany.
 3. Fir­ma nie ma obo­wiąz­ku zwro­tu opła­ty za nie­wy­ko­rzy­sta­ny okres pobytu.
 4. Fir­ma może odrzu­cić rezer­wa­cję Gościa, któ­ry pod­czas poprzed­nie­go poby­tu rażą­co naru­szył niniej­szy regulamin.

§ 4. Zameldowanie

 1. Doba hote­lo­wa w dniu zamel­do­wa­nia roz­po­czy­na się o godzi­nie 14.00. W dniu wymel­do­wa­nia doba hote­lo­wa koń­czy się o godzi­nie 12.00.
 2. Przy zamel­do­wa­niu Gość musi oka­zać dowód oso­bi­sty lub pasz­port. Fir­ma może żądać oka­za­nia kar­ty kre­dy­to­wej, któ­rą opła­co­no rezer­wa­cję online.
 3. Opła­tę za pobyt uisz­cza się z góry przy zamel­do­wa­niu, o ile nie zosta­ła doko­na­na wcześniej.
 4. Fir­ma może odmó­wić zamel­do­wa­nia Gościa znaj­du­ją­ce­go się pod wpły­wem alko­ho­lu lub innych środ­ków odurzających.

§ 5. Pobyt

 1. Ze wzglę­du na cha­rak­ter Leśni­czów­ki Goście są zobo­wią­za­ni do posza­no­wa­nia spo­ko­ju innych, w tym do respek­to­wa­nia ciszy noc­nej w godzi­nach od 22:00 do 6:00.
 2. W przy­pad­ku naru­sze­nia zasad punk­tu 1. nali­czo­na zosta­nie kara w wyso­ko­ści 300 PLN. Jeśli koniecz­na będzie inter­wen­cja ochro­ny lub poli­cji, kara wynie­sie 1000 PLN, a umo­wa naj­mu zosta­nie roz­wią­za­na ze skut­kiem natych­mia­sto­wym. Klient jest zobo­wią­za­ny do pokry­cia kosz­tów napra­wy ewen­tu­al­nych szkód.
 3. Dziec­ko do lat trzech może prze­by­wać w apar­ta­men­cie bez­płat­nie bez dodat­ko­wych świadczeń.
 4. Zwie­rzę­ta domo­we są akcep­to­wa­ne za dodat­ko­wą opła­tą po uzgod­nie­niu z recepcją.
 5. Na tere­nie leśni­czów­ki i staj­ni obo­wią­zu­je cał­ko­wi­ty zakaz pale­nia. Zła­ma­nie zaka­zu skut­ko­wać będzie nało­że­niem kary w wyso­ko­ści 500 PLN (koszt wyłą­cze­nia loka­lu ze sprze­da­ży i ozonowania).
 6. Poko­je i apar­ta­men­ty są sprzą­ta­ne przed i po wyjeź­dzie Gościa. Ist­nie­je moż­li­wość sprzą­ta­nia, wymia­ny poście­li i ręcz­ni­ków w trak­cie poby­tu za dodat­ko­wą opłatą.
 7. Gość pono­si odpo­wie­dzial­ność mate­rial­ną za szko­dy powsta­łe z jego winy lub winy osób prze­by­wa­ją­cych w apar­ta­men­cie za jego zgodą.
 8. W przy­pad­ku rze­czy pozo­sta­wio­nych w poko­ju po wymel­do­wa­niu, Gość zosta­nie o nich poin­for­mo­wa­ny tele­fo­nicz­nie lub mailo­wo. W razie bra­ku instruk­cji ze stro­ny Gościa, po upły­wie 14 dni zosta­ną one prze­ka­za­ne na cele cha­ry­ta­tyw­ne lub zutylizowane.
 9. Dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne przez fir­mę wyłącz­nie w celu reali­za­cji rezerwacji.