Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236
Leśniczówka Nibork

Leśni­czów­ka Nibork

Leśni­czów­ka Nibork to nowo­cze­sny, kom­for­to­wy ośro­dek, zlo­ka­li­zo­wa­ny kil­ka kilo­me­trów od cen­trum Nidzi­cy (155 km od War­sza­wy) na skra­ju Mazur i Pusz­czy Napi­wodz­kiej. Ide­al­ne miej­sce na kame­ral­ne spo­tka­nia rodzin­ne, biz­ne­so­we, warsz­ta­ty i szkolenia.

Kom­pleks budyn­ków został pie­czo­ło­wi­cie odre­stau­ro­wa­ny i zmo­der­ni­zo­wa­ny przez wydaw­nic­two tygo­dni­ka POLITYKA. W głów­nym budyn­ku Leśni­czów­ki znaj­du­je się dzie­sięć apar­ta­men­tów, w tym pięć dwu­po­ko­jo­wych; wszyst­kie z dostę­pem do Inter­ne­tu. Dowiedz się więcej »

Galeria

Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć, które pozwolą zapoznać się z urokami wnętrz i otoczenia Leśniczówki. Mamy nadzieję, że pomogą podjąć decyzję o odwiedzeniu Niborka.

zobacz

Wydarzenia

Spotkania z ciekawymi ludźmi, konferencje, warsztaty, imprezy okolicznościowe, szkolenia biznesowe, zorganizowany wypoczynek... Nasz kalendarz ma do zaoferowania wiele atrakcji.

dowiedz się

Okolica

Rezerwaty przyrody w Puszczy Napiwodzkiej, liczne jeziora czy zamek w Nidzicy to niejedyne atrakcje okolic Niborku. Dotrzeć do nich można przy pomocy różnych środków lokomocji...

poznaj

Promocje