Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

O Niborku

Czym jest Nibork

Leśniczówka Nibork - biblioteka

Leśni­czów­ka Nibork – biblioteka

Nibork sprzy­ja sku­pie­niu. Powsta­ło tu wie­le ksią­żek, dopra­co­wa­no kil­ka sce­na­riu­szy fil­mo­wych, szli­fo­wa­no pomy­sły na muzy­kę. Ale też prze­pro­wa­dzo­no nie­jed­ną pra­cow­ni­czą burzę mózgów. Leśni­czów­ka Nibork to jed­nak od lat przede wszyst­kim miej­sce wypo­czyn­ku publi­cy­stów POLITYKI, naj­bar­dziej opi­nio­twór­cze­go pisma w kra­ju. Miej­sce, w któ­rym łatwo zapo­mnieć, że tam, za lasem, ist­nie­je jesz­cze jakiś inny świat. I dla­te­go cią­gle chce się tu wracać.

Historia miejsca

Histo­ria Leśni­czów­ki zaczy­na się w 1905 roku. Wów­czas to, na tere­nie Lasu Miej­skie­go (Stad­twald), powstał pierw­szy kom­pleks budyn­ków. Stwo­rzo­no teren zabaw, festy­nów i pik­ni­ków dla miesz­kań­ców pobli­skiej Nidzi­cy. Komu­ni­ka­cję zapew­nia­ła lokal­na kolej: w nie­wiel­kiej odle­gło­ści od pen­sjo­na­tu — leśni­czów­ki znaj­do­wał się przy­sta­nek linii Nidzica-Olsztyn.

W latach 20. ubie­głe­go wie­ku pobu­do­wa­no w Nibor­ku kąpie­li­sko miej­skie z odkry­tym base­nem oraz strzel­ni­cę spor­to­wą. Deka­dę póź­niej, gdy po poża­rze leśni­czów­ki, odbu­do­wa­no ją z pie­nię­dzy miej­skich, stwo­rzo­no tu restau­ra­cję z alta­ną taneczną.

Pod­czas woj­ny pen­sjo­nat zamie­nio­no w miej­sce wypo­czyn­ku urlo­po­we­go ofi­ce­rów z fron­tu wschod­nie­go. Na nie­któ­rych bel­kach stro­po­wych zacho­wa­ły się śla­dy byt­no­ści żoł­nie­rzy, usu­nię­te w cza­sie moder­ni­za­cji budynku.

Po woj­nie leśni­czów­ka zosta­ła prze­ję­ta na wła­sność przez pań­stwo pol­skie. Do 1955 roku, podob­nie jak przed woj­ną, miej­sce peł­ni­ło funk­cję rekre­acyj­ną. Potem była tu sie­dzi­ba nad­le­śnic­twa, a w koń­cu miesz­ka­nia dla pra­cow­ni­ków. W owym cza­sie z dzi­siej­szej jadal­ni uda­ło się wykro­ić dwa poko­je z kuch­nią, w któ­rej podob­no stał kaflo­wy piec do goto­wa­nia. Budy­nek popa­dał jed­nak w ruinę, z cza­sem opu­sto­szał. Ostat­nia miesz­kan­ka nisz­cze­ją­cej leśni­czów­ki wypro­wa­dzi­ła się z poko­jów w dzi­siej­szej jadal­ni do miesz­ka­nia w Nidzi­cy po tym, jak w 2001 roku Spół­dziel­nia Pra­cy „POLITYKA” kupi­ła Nibork na licy­ta­cji zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Agen­cję Wła­sno­ści Rol­nej Skar­bu Państwa.

Dziś Leśni­czów­ka Nibork to nowo­cze­sny, kom­for­to­wy ośro­dek, zlo­ka­li­zo­wa­ny kil­ka kilo­me­trów od cen­trum Nidzi­cy (155 km od War­sza­wy) na skra­ju Mazur i Pusz­czy Napi­wodz­kiej, oto­czo­ny ogro­dzo­nym leśnym par­kiem o powierzch­ni 4,5 ha. Ide­al­ne miej­sce na kame­ral­ne biz­ne­so­we spo­tka­nia i szko­le­nia. Kom­pleks budyn­ków został pie­czo­ło­wi­cie odre­stau­ro­wa­ny i zmo­der­ni­zo­wa­ny przez wydaw­nic­two tygo­dni­ka POLITYKA.

Nazwa

Skąd wzię­ła się dość dziw­nie brzmią­ca nazwa leśni­czów­ki? Jak poda­je Wiki­pe­dia, Nibork to po pro­stu mia­sto, któ­re dopie­ro od 1946 roku jest Nidzicą.