Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236
Ładowanie wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

wydarzenia Search and Views Navigation

Kwiecień 2020

Wielkanoc w lesie

8 kwiet­nia14 kwiet­nia

Przy­jedź z rodzi­ną na Wiel­ka­noc do Leśni­czów­ki Nibork. Zare­zer­wuj pobyt już dziś i spędź magicz­ne świę­ta w lesie. Mini­mal­ny czas poby­tu to dwie noce. Cena zawie­ra peł­ne świą­tecz­ne wyży­wie­nie (śnia­da­nia, obia­dy i kola­cje). Kame­ral­ny nastrój, cudow­na przy­ro­da, mnó­stwo szla­ków spa­ce­ro­wych i atrak­cji dla całej rodzi­ny. Zapra­sza­my.

Dowiedz się wię­cej »

Maj 2020

Odkryj pasję — trzy dni z jogą

7 maja, godz. 12:0010 maja, godz. 14:00

Wspól­nie ze szko­łą Joga­Rytm z War­sza­wy zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie z jogą. Trosz­kę teo­rii, ćwi­cze­nia, wege­ta­riań­skie jedze­nie, spa­ce­ry, spo­kój i… faj­ni ludzie. Odpo­czy­nek z gło­wą i sen­sem.

Dowiedz się wię­cej »

Czerwiec 2020

Odosobnienie Mindfulness – trening uważności

10 czerw­ca, godz. 18:0014 czerw­ca, godz. 14:00

Przy­jedź na warsz­tat odosob­nie­nia mind­ful­ness. Pod­czas pię­ciu dni tre­nin­gu uważ­no­ści przyj­rzysz się swo­im nawy­ko­wym sche­ma­tom zacho­wań i nauczysz się jak moż­na zastę­po­wać auto­ma­tycz­ne reak­cje świa­do­my­mi wybo­ra­mi. Nie ma lep­sze­go miej­sca do odby­cia tre­nin­gu uważ­no­ści i naucze­nia się bycia TU i TERAZ, niż cicha leśni­czów­ka w środ­ku lasu.

Dowiedz się wię­cej »
+ Eks­por­tuj wyda­rze­nia
Powrót na górę strony