Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 606 231 231
Ładowanie wydarzenia
Szu­kaj wyda­rze­nia

Nad­cho­dzą­ce wyda­rze­nia

wyda­rze­nia List Navi­ga­tion

Sty­czeń 2018

Psi week­end

19 stycz­nia, godz. 14:0021 stycz­nia, godz. 16:00
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
Bez­płat­ne

Dro­dzy Psia­rze, w ramach mię­dzy­ludz­kiej i psiej inte­gra­cji, zapra­sza­my na PSI WEEKEND w Leśni­czów­ce Nibork koło Nidzi­cy, w dniach 19 — 21 stycz­nia 2018 r.

Uro­kli­we miej­sce w środ­ku lasu, wygod­ne apar­ta­men­ty. Duży, ogro­dzo­ny teren, gdzie psy mogą bie­gać luzem…

Dowiedz się wię­cej »

Odkryj pasję — foto­gra­ficz­ne ABC

26 stycz­nia28 stycz­nia
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
200 PLN

Spędź week­end w Domu Pra­cy Twór­czej tygo­dni­ka Poli­ty­ka i odkryj w sobie pasję, jaką jest foto­gra­fia.

Masz nie­po­wta­rzal­ną szan­sę wzię­cia udzia­łu w warsz­ta­cie foto­gra­ficz­nym pro­wa­dzo­nym przez Sła­wo­mi­ra Saj­kow­skie­go!

Dowiedz się wię­cej »
Luty 2018

Odkryj pasję — week­end z jogą — ini­cja­cja

9 lute­go11 lute­go
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
80 PLN

Wspól­nie ze szko­łą Joga­RYTM z War­sza­wy zapra­sza­my na spo­tka­nie z jogą. Wyja­śni­my, o co w tym wszyst­kim cho­dzi i czym to się je. Trosz­kę teo­rii, ćwiczenia,wegetariańskie jedzenie,spacery, spo­kój i … faj­ni ludzie. Odpo­czy­nek z gło­wą i sen­sem. UWAGA : ist­nie­je nie­bez­pie­czeń­stwo uza­leż­nie­nia. Zapra­sza­my wszyst­kich, nie­za­leż­nie od wie­ku, rasy, płci, wytre­no­wa­nia a nawet poglą­dów poli­tycz­nych. Joga jest dla wszyst­kich. Aby wziąć udział w wyda­rze­niu wystar­czy zare­zer­wo­wać pokój w leśni­czów­ce. Za warsz­tat zapła­cisz na miej­scu. PROGRAM 09 luty — pią­tek od 14:00…

Dowiedz się wię­cej »

Sztu­ka pisa­nia — warsz­ta­ty lite­­ra­c­ko-dzie­n­ni­­ka­r­skie

19 lute­go25 lute­go
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
700 PLN

Warsz­ta­ty twór­cze­go pisa­nia pro­wa­dzo­ne przez zna­nych dzien­ni­ka­rzy i pisa­rzy. W pro­gra­mie: pod­sta­wy teo­re­tycz­ne, kre­atyw­ność, styl, for­my wypo­wie­dzi pisem­nych, wpro­wa­dze­nie do pisa­nia felie­to­nów, repor­ta­ży, wywia­dów.

Uczest­ni­cy mogą liczyć na dużo zajęć warsz­ta­to­wych…

Dowiedz się wię­cej »

Sztu­ka relak­su

23 lute­go25 lute­go
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100

Gon­gi, misy tybe­tań­skie, medy­ta­cje, masa­że…

Dowiedz się wię­cej »
Marzec 2018

Kawiar­nia lite­rac­ka

9 mar­ca11 mar­ca
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100

Spo­tka­nie z auto­rem. Z kim chcesz się spo­tkać? Napisz do nas — cze­ka­my na pro­po­zy­cje.

Dowiedz się wię­cej »

Jak mądrze schud­nąć i utrzy­mać wagę

16 mar­ca18 mar­ca
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100

Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez psy­cho­die­te­ty­ka i psy­cho­lo­ga.

Dowiedz się wię­cej »

Wiel­ka­noc w lesie

30 mar­ca2 kwiet­nia
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
Dowiedz się wię­cej »
+ Eks­por­tuj wyda­rze­nia
Powrót na górę strony