Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236
Ładowanie wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

wydarzenia Search and Views Navigation

Październik 2019

Odkryj pasję — trzy dni z jogą

17 paź­dzier­ni­ka20 paź­dzier­ni­ka
Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
(od) PLN 570

Joga jest dla wszystkich

Wspól­nie ze szko­łą Joga­Rytm z War­sza­wy zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie z jogą. Trosz­kę teo­rii, ćwi­cze­nia, wege­ta­riań­skie jedze­nie, spa­ce­ry, spo­kój i… faj­ni ludzie. Odpo­czy­nek z gło­wą i sen­sem.

Dowiedz się wię­cej »

Styczeń 2020

Psi Weekend – Posłuchaj Co Mówi Pies

10 stycz­nia 2020, godz. 16:0012 stycz­nia 2020, godz. 16:00

Zapra­sza­my na spe­cjal­ną edy­cję Psie­go Week­en­du. Tym razem zespół „Z Psem w Peł­ni” popro­wa­dzi dla Pań­stwa swo­je nie­tu­zin­ko­we, łatwe do prze­ło­że­nia na życie warsz­ta­ty Posłu­chaj Co Mówi Pies.

Dowiedz się wię­cej »
+ Eks­por­tuj wyda­rze­nia
Powrót na górę strony