Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236
Ładowanie wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

wydarzenia Search and Views Navigation

Czerwiec 2019

Wakacje z Jogą

29 czerw­ca, godz. 13:006 lip­ca, godz. 14:30
1650PLN – 2520PLN

Waka­cje z jogą dla wszyst­kich, nie­za­leż­nie od wie­ku, rasy, płci. Bez­piecz­ne i pre­cy­zyj­nie opra­co­wa­ne asa­ny, kri­je i odde­cho­we ćwi­cze­nia, któ­re wzmac­nia­ją, roz­cią­ga­ją i oczysz­cza­ją cia­ło. Rege­ne­ra­cja, popra­wa kon­cen­tra­cji i głę­bo­ki relaks.

Dowiedz się wię­cej »

Wrzesień 2019

Logopedyczne Wyzwania Terapeutyczne

20 wrze­śnia, godz. 14:0022 wrze­śnia, godz. 14:30
250 PLN

We wrze­śniu zapra­sza­my tera­peu­tów, spe­cja­li­stów, rodzi­ców oraz wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne oso­by na spo­tka­nie, któ­re­go tema­tem prze­wod­nim będą logo­pe­dycz­ne wyzwa­nia tera­peu­tycz­ne XXI wie­ku. Warsz­ta­ty to dosko­na­ła oka­zja wymia­ny doświad­czeń, pozna­nia nowych roz­wią­zań, omó­wie­nia sytu­acji z „życia wzię­tych” oraz moż­li­wość spę­dze­nia cza­su w miłej atmos­fe­rze.

Dowiedz się wię­cej »
+ Eks­por­tuj wyda­rze­nia
Powrót na górę strony