Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 606 231 231
Ładowanie wydarzenia
Szu­kaj wyda­rze­nia

Nadchodzące wydarzenia

wydarzenia List Navigation

Maj 2018

Aktywny – BEZ

25 maja27 maja
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
Bez­płat­ne
Weekend BEZ

Zero cza­su na nudę! Rowe­ry, sku­te­ry i inne baje­ry. Pie­szo, rowe­rem, kaja­kiem, jeepem… BEZ stre­su, pośpie­chu, przy­mu­su, bez komó­rek, spo­tkań, ter­mi­nów i deadli­nów.

Dużo ruchu. Dużo cza­su dla sie­bie. Dużo doznań i faj­nych ludzi. Nie może Cię tu zabrak­nąć.

Dowiedz się wię­cej »

Odosobnienie Mindfulness – trening uważności

30 maja, godz. 12:003 czerw­ca, godz. 14:30
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
240 PLN

Pięć dni odosob­nie­nia w odda­lo­nej od zgieł­ku, sprzy­ja­ją­cej sku­pie­niu leśni­czów­ce na skra­ju pusz­czy.

Warsz­tat pro­wa­dzo­ny przez Annę Guber­nat bazu­je na meto­dzie Reduk­cji Stre­su Opar­tej na Uważ­no­ści. Zatrzy­maj się na chwi­lę, naucz się być „Tu i Teraz”.

Dowiedz się wię­cej »
Czer­wiec 2018

Weekend ze schroniskiem dla roślin

8 czerw­ca, godz. 18:0010 czerw­ca, godz. 16:00
30 PLN – 369 PLN

Jak zało­żyć ogród w… sło­iku? Skąd pocho­dzi i na czym pole­ga koke­da­ma? Co ma wspól­ne­go kwiet­nik z makra­mą? Co to jest oplą­twa?

Prze­ko­naj się, że upra­wa roślin może być zaję­ciem twór­czym i pasjo­nu­ją­cym.

Dowiedz się wię­cej »

Weekend wysokiej wrażliwości

15 czerw­ca, godz. 18:0017 czerw­ca, godz. 18:00
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
130 PLN

W trak­cie week­en­du będzie­my cele­bro­wać wyso­ką wraż­li­wość i zwią­za­ne z nią moż­li­wo­ści, ale też szu­kać roz­wią­zań zwią­za­nych z nią pro­ble­mów. Będzie­my to robić tak, jak oso­by wyso­ko wraż­li­we lubią – czy­li deli­kat­nie. Bez zada­nio­wo­ści, bez przy­mu­su, bez spin­ki.

Dowiedz się wię­cej »
Lipiec 2018

Wczasy rycerskie

6 lip­ca15 lip­ca
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100

9-dnio­wa podróż w cza­sie do śre­dnio­wie­cza. W pobli­żu Leśni­czów­ki będą mia­ły miej­sce takie wyda­rze­nia jak Dni Grun­wal­du, tur­niej rycer­ski na zam­ku w Nidzi­cy czy jar­mark śre­dnio­wiecz­ny z atrak­cja­mi dla dzie­ci w Garn­car­skiej Wio­sce. Nie zabrak­nie śre­dnio­wiecz­nych atrak­cji w samej Leśni­czów­ce.

Dowiedz się wię­cej »

Wakacje z jogą

15 lip­ca22 lip­ca
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100

Spe­cjal­na ofer­ta dla wyma­ga­ją­cych jogi­nów z „przy­le­gło­ścia­mi”. Joga dla tych bar­dziej i tych mniej doświad­czo­nych. Mała gru­pa (do 16 osób), kom­for­to­we warun­ki, pięk­na oko­li­ca, cisza i spo­kój. Zabierz męża (żonę, dziec­ko, mamę, bab­cię, kota, psa lub geko­na) i spędź tydzień w leśni­czów­ce na skra­ju pusz­czy..

Dowiedz się wię­cej »

Wakacje ADHD (dla hiperaktywnych)

22 lip­ca28 lip­ca
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
Wakacje ADHD

Zero cza­su na nudę!

Rowe­ry, sku­te­ry i inne baje­ry: pie­szo, rowe­rem, kaja­kiem, kon­no… Aktyw­nie, aktyw­niej, naj­ak­tyw­niej… Sześć dni wypo­czyn­ku na wyso­kich obro­tach.

Dowiedz się wię­cej »

Wakacje z fotografią ABC

28 lip­ca3 sierp­nia
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
600 PLN
ABC fotografii

Niech foto­gra­fia będzie z Tobą. Nie ma lep­sze­go miej­sca do nauki foto­gra­fii, niż cicha leśni­czów­ka z dala od zgieł­ku miast. Tutaj dostrze­żesz i uchwy­cisz praw­dzi­we pięk­no natu­ry.

Masz szan­sę szko­lić się pod okiem praw­dzi­we­go pro­fe­sjo­na­li­sty – Sła­wo­mi­ra Saj­kow­skie­go!

Dowiedz się wię­cej »
Wrze­sień 2018

Photography Workshop z Damianem Piórko

21 wrze­śnia23 wrze­śnia
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100

Zapra­sza­my na dwu­dnio­we warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez mistrza świa­tła i kolo­ru, Damia­na Piór­ko!

W pro­gra­mie m.in. nauka pro­fe­sjo­nal­nej foto­gra­fii w sty­lu cine­ma­tic look z udzia­łem model­ki oraz kurs kom­pu­te­ro­wej obrób­ki zdjęć.

Dowiedz się wię­cej »
+ Eks­por­tuj wyda­rze­nia
Powrót na górę strony