Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 606 231 231
Ładowanie wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

wydarzenia Search and Views Navigation

Szu­kaj wyda­rze­nia

wydarzenia Search

Sierpień 2018

Psie wczasy

17 sierp­nia, godz. 14:0024 sierp­nia, godz. 12:00

Nie wyobra­żasz sobie waka­cji bez swo­je­go psa? My też! Dla­te­go posta­no­wi­li­śmy zor­ga­ni­zo­wać wcza­sy spe­cjal­nie dla Two­je­go pupi­la. Z dala od mia­sta, pośrod­ku lasu, w prze­pięk­nej psio-przy­ja­znej Leśni­czów­ce Nibork.

Dowiedz się wię­cej »

Wakacje dla aktywnych

24 sierp­nia31 sierp­nia
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
Wakacje ADHD

Zero cza­su na nudę!

Rowe­ry, sku­te­ry i inne baje­ry: pie­szo, rowe­rem, kaja­kiem, kon­no… Aktyw­nie, aktyw­niej, naj­ak­tyw­niej… Sześć dni wypo­czyn­ku na wyso­kich obro­tach.

Dowiedz się wię­cej »

Wrzesień 2018

Wakacje z fotografią ABC

16 wrze­śnia21 wrze­śnia
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
600 PLN
ABC fotografii

Niech foto­gra­fia będzie z Tobą. Nie ma lep­sze­go miej­sca do nauki foto­gra­fii, niż cicha leśni­czów­ka z dala od zgieł­ku miast. Tutaj dostrze­żesz i uchwy­cisz praw­dzi­we pięk­no natu­ry.

Masz szan­sę szko­lić się pod okiem praw­dzi­we­go pro­fe­sjo­na­li­sty – Sła­wo­mi­ra Saj­kow­skie­go!

Dowiedz się wię­cej »

Photography Workshop z Damianem Piórko

21 wrze­śnia23 wrze­śnia
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100

Zapra­sza­my na dwu­dnio­we warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez mistrza świa­tła i kolo­ru, Damia­na Piór­ko!

W pro­gra­mie m.in. nauka pro­fe­sjo­nal­nej foto­gra­fii w sty­lu cine­ma­tic look z udzia­łem model­ki oraz kurs kom­pu­te­ro­wej obrób­ki zdjęć.

Dowiedz się wię­cej »

Październik 2018

Odkryj pasję — trzy dni z jogą

4 paź­dzier­ni­ka7 paź­dzier­ni­ka
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
60 PLN/doba
Joga przez trzy dni

Wspól­nie ze szko­łą Joga­Rytm z War­sza­wy zapra­sza­my na spo­tka­nie z jogą. Naj­pierw wyja­śni­my, o co w tym wszyst­kim cho­dzi i czym to się je. Potem trosz­kę teo­rii, ćwi­cze­nia, wege­ta­riań­skie jedze­nie, spa­ce­ry, spo­kój i… faj­ni ludzie. Odpo­czy­nek z gło­wą i sen­sem…

Dowiedz się wię­cej »
+ Eks­por­tuj wyda­rze­nia
Powrót na górę strony