Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236
Ładowanie wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

wydarzenia Search and Views Navigation

Kwiecień 2019

Wielka Majówka

30 kwiet­nia, godz. 14:005 maja, godz. 12:00
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
Bez­płat­ne
Wakacje ADHD

Wsta­jesz rano i sły­szysz ciszę albo pta­ki. Nie­śpiesz­nie idziesz na śnia­da­nie albo śnia­da­nie przy­cho­dzi do Cie­bie.. Jesz co chcesz… Odpo­czy­wasz. Leżysz w łóż­ku, na leża­ku, albo na sto­le do masa­żu… Jesz obiad. Czy­tasz książ­kę, idziesz na spa­cer po lesie albo nie …Po kola­cji sie­dzisz przy komin­ku, w sau­nie, biblio­te­ce albo piw­nicz­ce z wina­mi… Po pro­stu raj…

Dowiedz się wię­cej »

Maj 2019

Warsztat Fotografii Portretowej

17 maja, godz. 19:0019 maja, godz. 14:00
200PLN

Warsz­tat foto­gra­fii por­tre­tu ze Sła­wo­mi­rem Saj­kow­skim. W pro­gra­mie m.in. foto­gra­fia w świe­tle
zasta­nym vs. uży­cie lam­py, współ­pra­ca z mode­lem i wyko­rzy­sta­nie tła. Poznaj taj­ni­ki wyko­na­nia dosko­na­łe­go por­tre­tu od same­go mistrza foto­gra­fii.

Dowiedz się wię­cej »

weekend -Bieg Literata-

31 maja, godz. 14:002 czerw­ca, godz. 16:00
30PLN

DOŚĆ PISANIA, czas pobie­gać! Zapra­sza­my ser­decz­nie na Leśny Bieg Lite­ra­ta. 3 dni odpo­czyn­ku i aktyw­no­ści na świe­żym powie­trzu. W pro­gra­mie: bieg prze­ła­jo­wy na 10 km z pro­fe­sjo­nal­nym pomia­rem cza­su, bie­gi dla dzie­ci i mło­dzie­ży, nor­dic wal­king, gry i zaba­wy spraw­no­ścio­we, spływ kaja­ko­wy, wyciecz­ka rowe­ro­wa i licz­ne „lite­rac­kie” nie­spo­dzian­ki.

Dowiedz się wię­cej »

Wrzesień 2019

Logopedyczne Wyzwania Terapeutyczne

20 wrze­śnia, godz. 14:0022 wrze­śnia, godz. 14:30
250 PLN

We wrze­śniu zapra­sza­my tera­peu­tów, spe­cja­li­stów, rodzi­ców oraz wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne oso­by na spo­tka­nie, któ­re­go tema­tem prze­wod­nim będą logo­pe­dycz­ne wyzwa­nia tera­peu­tycz­ne XXI wie­ku. Warsz­ta­ty to dosko­na­ła oka­zja wymia­ny doświad­czeń, pozna­nia nowych roz­wią­zań, omó­wie­nia sytu­acji z „życia wzię­tych” oraz moż­li­wość spę­dze­nia cza­su w miłej atmos­fe­rze.

Dowiedz się wię­cej »
+ Eks­por­tuj wyda­rze­nia
Powrót na górę strony