Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 606 231 231
Ładowanie wydarzenia
Szu­kaj wyda­rze­nia

Nad­cho­dzą­ce wyda­rze­nia

wyda­rze­nia List Navi­ga­tion

Marzec 2018

Week­end BEZ

23 mar­ca, godz. 13:0025 mar­ca, godz. 16:00
Bez­płat­ne
Weekend BEZ

Week­end BEZ… alko­ho­lu, papie­ro­sów, dzie­ci, pra­cy, tele­fo­nu, pośpie­chu, stre­su, obo­wiąz­ków…

Pro­gram: nic­nie­ro­bie­nie, czas dla sie­bie, szcze­re roz­mo­wy w biblio­te­ce, pozna­wa­nie się (nawza­jem), spa­ce­ry po lesie, gry plan­szo­we, sau­no­wa­nie, zaba­wy filo­zo­ficz­ne…

Dowiedz się wię­cej »

Wiel­ka­noc w lesie

30 mar­ca2 kwiet­nia
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
Dowiedz się wię­cej »
Kwie­cień 2018

Odkryj pasję — trzy dni z jogą

5 kwiet­nia, godz. 14:008 kwiet­nia, godz. 14:00
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
60 PLN/doba
Joga przez trzy dni

Wspól­nie ze szko­łą Joga­Rytm z War­sza­wy zapra­sza­my na spo­tka­nie z jogą. Naj­pierw wyja­śni­my, o co w tym wszyst­kim cho­dzi i czym to się je. Potem trosz­kę teo­rii, ćwi­cze­nia, wege­ta­riań­skie jedze­nie, spa­ce­ry, spo­kój i… faj­ni ludzie. Odpo­czy­nek z gło­wą i sen­sem…

Dowiedz się wię­cej »

Jak mądrze schud­nąć i utrzy­mać wagę

20 kwiet­nia22 kwiet­nia
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
150 PLN

Warsz­tat dla „wiecz­nie odchu­dza­ją­cych się”. Na zaję­ciach dowiesz się jaką rolę peł­ni jedze­nie w Two­im życiu. Jakie budzi emo­cje, myśli i uczu­cia. Dowiesz się jak zwięk­szyć i utrzy­mać moty­wa­cję do zmia­ny nawy­ków żywie­nio­wych. Poznaj klucz do efek­tyw­ne­go i trwa­łe­go odchu­dza­nia! Nie cze­kaj — zacznij zmia­nę już dziś!

Dowiedz się wię­cej »

Psi Tydzień

28 kwiet­nia5 maja
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
Bez­płat­ne

Psi Tydzień, czy­li majów­ka z Two­im pupi­lem. 27–29. 04 zaczy­na­my od wykła­du beha­wio­ryst­ki Joan­ny Madur­skiej z Mad-Dog, a następ­nie spa­ce­ru­je­my, odpo­czy­wa­my i spę­dza­my aktyw­nie czas w towa­rzy­stwie ludz­kich i psich przy­ja­ciół

Dowiedz się wię­cej »
Maj 2018

Wpro­wa­dze­nie do medy­ta­cji

10 maja, godz. 12:0013 maja, godz. 14:00
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
60 PLN/doba

Dowiedz się czym jest medy­ta­cja i co wno­si do życia codzien­ne­go od Justy­ny Szo­py, pasjo­nat­ki wszel­kiej pra­cy z cia­łem, umy­słem i duchem. Poznaj pro­ste tech­ni­ki, dzię­ki któ­rym zyskasz dystans do ota­cza­ją­ce­go Cię świa­ta i jego pro­ble­mów. Wejdź na ścież­kę spo­ko­ju, rów­no­wa­gi, har­mo­nii. Zwol­nij i delek­tuj się życiem.
Bądź TU I TERAZ.

Dowiedz się wię­cej »

Nie i Tak — week­end z Mają Jaszew­ską i Ada­mem Feren­cym

18 maja20 maja
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
100 PLN

Dwu­dnio­we spo­tka­nie z dwoj­giem wybit­nych arty­stów, któ­rych roz­mo­wy zaowo­co­wa­ły powsta­niem nie­zwy­kłe­go wywia­du-rze­ki.

Książ­ka Nie i Tak to zapis abso­lut­nie nie­stan­dar­do­wej roz­mo­wy, któ­rą prze­pro­wa­dzi­ła dzien­ni­kar­ka i poet­ka Maja Jaszew­ska z Ada­mem Feren­cym, akto­rem naj­więk­szych pol­skich scen teatral­nych.

Dowiedz się wię­cej »
Lipiec 2018

Wcza­sy rycer­skie

6 lip­ca15 lip­ca
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100

 9-dnio­wa podróż w cza­sie. Prze­no­si­my się do  śre­dnio­wie­cza. W pobli­żu Leśni­czów­ki będą mia­ły miej­sce takie wyda­rze­nia jak Dni Grun­wal­du, tur­niej rycer­ski na zam­ku w Nidzi­cy czy jar­mark śre­dnio­wiecz­ny z atrak­cja­mi dla dzie­ci w Garn­car­skiej Wio­sce. Nie zabrak­nie tak­że śre­dnio­wiecz­nych atrak­cji w samej Leśni­czów­ce.

Dowiedz się wię­cej »

Waka­cje z jogą

15 lip­ca22 lip­ca
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
1410 PLN/osoba

Spe­cjal­na ofer­ta dla  wyma­ga­ją­cych jogi­nów  z „przy­le­gło­ścia­mi”. Joga dla tych bar­dziej i tych mniej doświad­czo­nych. Mała gru­pa (mak­sy­mal­nie 16 osób), kom­for­to­we warun­ki, pięk­na oko­li­ca, cisza i spo­kój. Zabierz męża (żonę, dziec­ko, mamę, bab­cię, kota, psa lub geko­na) i spędź tydzień w leśni­czów­ce na skra­ju pusz­czy.

Dowiedz się wię­cej »

Waka­cje z foto­gra­fią ABC

28 lip­ca3 sierp­nia
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100

6 dni odpo­czyn­ku i nauki foto­gra­fo­wa­nia.

Masz szan­sę szko­lić sie pod okiem praw­dzi­we­go pro­fe­sjo­na­li­sty — Sła­wo­mi­ra Saj­kow­skie­go!

Dowiedz się wię­cej »
+ Eks­por­tuj wyda­rze­nia
Powrót na górę strony