Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236
Ładowanie wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

wydarzenia Search and Views Navigation

Styczeń 2020

Odosobnienie Mindfulness – trening uważności

2 stycz­nia 2020, godz. 18:005 stycz­nia 2020, godz. 13:00
210 PLN

Przy­jedź na week­end odosob­nie­nia mind­ful­ness. Pod­czas dwóch dni tre­nin­gu uważ­no­ści przyj­rzysz się swo­im nawy­ko­wym sche­ma­tom zacho­wań i nauczysz się jak moż­na zastę­po­wać auto­ma­tycz­ne reak­cje świa­do­my­mi wybo­ra­mi. Nie ma lep­sze­go miej­sca do odby­cia tre­nin­gu uważ­no­ści i naucze­nia się bycia TU i TERAZ, niż cicha leśni­czów­ka w środ­ku lasu.

Dowiedz się wię­cej »

Psi Weekend – Posłuchaj Co Mówi Pies

10 stycz­nia 2020, godz. 16:0012 stycz­nia 2020, godz. 16:00

Zapra­sza­my na spe­cjal­ną edy­cję Psie­go Week­en­du. Tym razem zespół „Z Psem w Peł­ni” popro­wa­dzi dla Pań­stwa swo­je nie­tu­zin­ko­we, łatwe do prze­ło­że­nia na życie warsz­ta­ty Posłu­chaj Co Mówi Pies.

Dowiedz się wię­cej »

Marzec 2020

Psi Weekend w Leśniczówce Nibork

6 mar­ca 2020, godz. 14:008 mar­ca 2020, godz. 16:00
Bez­płat­ne

Ide­al­na oka­zja by wyje­chać z mia­sta i ode­tchnąć świe­żym powie­trzem. Zapra­sza­my na kolej­ną edy­cję psie­go week­en­du w Leśni­czów­ce Nibork. U nas czas pły­nie wol­niej, oddy­cha się łatwiej, a psy…  śpią dłu­żej.
.

Dowiedz się wię­cej »
+ Eks­por­tuj wyda­rze­nia
Powrót na górę strony