Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 606 231 231
Ładowanie wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

wydarzenia Search and Views Navigation

Szu­kaj wyda­rze­nia

wydarzenia Search

Październik 2018

Psi weekend

19 paź­dzier­ni­ka21 paź­dzier­ni­ka
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
Bez­płat­ne

Ide­al­na oka­zja by wyje­chać z mia­sta i ode­tchnąć świe­żym powie­trzem. Zapra­sza­my na kolej­ną edy­cję psie­go week­en­du w Leśni­czów­ce Nibork. U nas czas pły­nie wol­niej, oddy­cha się łatwiej, a psy…  śpią dłu­żej.

Tym razem wspól­nie z weso​la​lap​ka​.pl przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjal­ne szko­le­nie dla psów i ich ludzi.

Dowiedz się wię­cej »
+ Eks­por­tuj wyda­rze­nia
Powrót na górę strony