Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236
Ładowanie wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

wydarzenia Search and Views Navigation

Wrzesień 2019

Logopedyczne Wyzwania Terapeutyczne

20 wrze­śnia, godz. 14:0022 wrze­śnia, godz. 14:30
250 PLN

We wrze­śniu zapra­sza­my tera­peu­tów, spe­cja­li­stów, rodzi­ców oraz wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne oso­by na spo­tka­nie, któ­re­go tema­tem prze­wod­nim będą logo­pe­dycz­ne wyzwa­nia tera­peu­tycz­ne XXI wie­ku. Warsz­ta­ty to dosko­na­ła oka­zja wymia­ny doświad­czeń, pozna­nia nowych roz­wią­zań, omó­wie­nia sytu­acji z „życia wzię­tych” oraz moż­li­wość spę­dze­nia cza­su w miłej atmos­fe­rze.

Dowiedz się wię­cej »
+ Eks­por­tuj wyda­rze­nia
Powrót na górę strony