Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236
Ładowanie wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

wydarzenia Search and Views Navigation

Luty 2019

Walentynki w Leśniczówce Nibork

14 lute­go, godz. 14:0018 lute­go, godz. 16:00

Zapra­sza­my na roman­tycz­ny pobyt w zacisz­nej leśni­czów­ce.
Spe­cjal­ne lub­czy­ko­we menu od kola­cji do śnia­da­nia i butel­ka (dobre­go) wina w pre­zen­cie.

Dowiedz się wię­cej »

Psi Weekend

22 lute­go, godz. 14:0024 lute­go, godz. 16:00
BEZPŁATNE

Ide­al­na oka­zja by wyje­chać z mia­sta i ode­tchnąć świe­żym powie­trzem. Zapra­sza­my na kolej­ną edy­cję psie­go week­en­du w Leśni­czów­ce Nibork. U nas czas pły­nie wol­niej, oddy­cha się łatwiej, a psy…  śpią dłu­żej.

Wspól­nie z weso​la​lap​ka​.pl przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjal­ne szko­le­nie dla psów i ich ludzi.

Dowiedz się wię­cej »

Marzec 2019

Odkryj pasję – fotograficzne ABC

22 mar­ca24 mar­ca
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
200 PLN
ABC fotografii

Spędź week­end w Domu Pra­cy Twór­czej tygo­dni­ka Poli­ty­ka i odkryj w sobie pasję, jaką jest foto­gra­fia.

Masz nie­po­wta­rzal­ną szan­sę wzię­cia udzia­łu w warsz­ta­cie foto­gra­ficz­nym pro­wa­dzo­nym przez Sła­wo­mi­ra Saj­kow­skie­go!

Dowiedz się wię­cej »

Kwiecień 2019

Odosobnienie Mindfulness – trening uważności

12 kwiet­nia, godz. 16:0014 kwiet­nia, godz. 16:00
210 PLN

Przy­jedź na week­end odosob­nie­nia mind­ful­ness. Pod­czas dwóch dni tre­nin­gu uważ­no­ści przyj­rzysz się swo­im nawy­ko­wym sche­ma­tom zacho­wań i nauczysz się jak moż­na zastę­po­wać auto­ma­tycz­ne reak­cje świa­do­my­mi wybo­ra­mi. Nie ma lep­sze­go miej­sca do odby­cia tre­nin­gu uważ­no­ści i naucze­nia się bycia TU i TERAZ, niż cicha leśni­czów­ka w środ­ku lasu.

Dowiedz się wię­cej »

Wielkanoc w lesie

18 kwiet­nia, godz. 14:0024 kwiet­nia, godz. 16:00
BEZPŁATNE

      Przy­jedź z rodzi­ną na Wiel­ka­noc do Leśni­czów­ki Nibork. Zare­zer­wuj pobyt już dziś i spędź magicz­ne świę­ta w lesie. Mini­mal­ny czas poby­tu to dwie noce. Cena zawie­ra peł­ne świą­tecz­ne wyży­wie­nie (śnia­da­nia, obia­dy i kola­cje) Kame­ral­ny nastrój, cudow­na przy­ro­da, mnó­stwo szla­ków spa­ce­ro­wych i atrak­cji dla całej rodzi­ny. Zapra­sza­my.         Pod­su­mo­wa­nie kosz­tów od 350 PLN / oso­ba (pobyt 3 dni/2 noce;  wyży­wie­nie) Noc­leg (od oso­by): Sko­rzy­staj z pro­mo­cji „Wiel­ka­noc w lesie”. W ter­mi­nie 18–24 kwiet­nia zare­zer­wuj mini­mum dwie noce od 350 PLN za wybra­ny…

Dowiedz się wię­cej »

Wrzesień 2019

Logopedyczne Wyzwania Terapeutyczne

20 wrze­śnia, godz. 14:0022 wrze­śnia, godz. 14:30
250 PLN

We wrze­śniu zapra­sza­my tera­peu­tów, spe­cja­li­stów, rodzi­ców oraz wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne oso­by na spo­tka­nie, któ­re­go tema­tem prze­wod­nim będą logo­pe­dycz­ne wyzwa­nia tera­peu­tycz­ne XXI wie­ku. Warsz­ta­ty to dosko­na­ła oka­zja wymia­ny doświad­czeń, pozna­nia nowych roz­wią­zań, omó­wie­nia sytu­acji z „życia wzię­tych” oraz moż­li­wość spę­dze­nia cza­su w miłej atmos­fe­rze.

Dowiedz się wię­cej »
+ Eks­por­tuj wyda­rze­nia
Powrót na górę strony