Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Ładowanie wydarzenia

« Wszyst­kie wyda­rze­nia

 • To wyda­rze­nie zakoń­czy­ło się.

Odkryj pasję – 3 dni z Jogą

10 września 2020, godz. 12:0013 września 2020, godz. 14:00

Joga jest dla wszystkich

Wspól­nie ze szko­łą Joga­Rytm z War­sza­wy zapra­sza­my na spo­tka­nie z jogą. Trosz­kę teo­rii, ćwi­cze­nia, wege­ta­riań­skie jedze­nie, spa­ce­ry, spo­kój i… faj­ni ludzie. Odpo­czy­nek z gło­wą i sen­sem. UWAGA: ist­nie­je nie­bez­pie­czeń­stwo uza­leż­nie­nia. Zapra­sza­my wszyst­kich, nie­za­leż­nie od wie­ku, rasy, płci, wytre­no­wa­nia, a nawet poglą­dów poli­tycz­nych.

Aby wziąć udział w wyda­rze­niu wystar­czy zare­zer­wo­wać pokój w leśni­czów­ce. Za warsz­tat zapła­cisz na miej­scu.

Warsz­ta­ty popro­wa­dzi Julia Butrym-Połu­­d­nie­w­ska – dyplo­mo­wa­na nauczy­ciel­ka jogi według meto­dy B.K.S. Iyen­ga­ra ze stop­niem Junior III, zało­ży­ciel­ka i instruk­tor­ka w szko­le Joga­Rytm.

Warsz­ta­ty prze­wi­dzia­ne są na trzy dni. W szcze­gól­nych przy­pad­kach dopusz­cza się moż­li­wość krót­sze­go poby­tu. Pobyt moż­na rów­nież wydłu­żyć; dodat­ko­wa noc w Leśni­czów­ce (bez jogi) tyl­ko 100 zł / oso­ba

MOŻNA przy­wieźć psa, kota, geko­na czy kto co tam ma (opła­ta 20 PLN/doba)

 

Program

10 września – czwartek

 • od 12:00 – zakwa­te­ro­wa­nie;
 • 16:00 – sau­na dla chęt­nych; spa­ce­ry po oko­li­cy
 • 19:00 – kola­cja;
 • 20:00 – spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne i „poznaj­my się” meto­dą wywia­du odwró­co­ne­go (meto­da Gne­gu­na);

11 września – piątek

 • 7:00 – 9:00 – śnia­da­nie;
 • 10:00–11:30 – joga – ćwi­cze­nia;
 • 11:30–12:00 – pra­na­ja­ma – oddech;
 • 13:00 – obiad;
 • 13:45 – spa­cer po lesie z psem lub nie­kon­tro­lo­wa­ne nic­nie­ro­bie­nie;
 • 17:00–18:30 – joga;
 • 19:00–19:30 – kola­cja;
 • 20:00–21:00 – wykład: „100 let­nia rocz­ni­ca uro­dzin B.K.S. Iyen­ga­ra”

12 września – sobota

 • 7:00 – 9:00 – śnia­da­nie;
 • 10:00–11:30 – joga – ćwi­cze­nia;
 • 11:30–12:00 – pra­na­ja­ma – oddech;
 • 13:00 – obiad;
 • 13:45 – wyciecz­ka do źró­deł Łyny;
 • 17:00–18:30 – joga;
 • 19:00–19:30 – kola­cja;
 • 20:00–21:00 – wykład, roz­mo­wy, czas na pyta­nia. „O korzy­ściach pły­ną­cych z prak­ty­ki jogi” lub w zależ­no­ści od zain­te­re­so­wa­nia o czymś innym 🙂

13 września  – niedziela

 • 7:00 – 7:40 – spa­cer po lesie;
 • 8:00–9:00 – śnia­da­nie;
 • 10:00–11:30 – joga – ćwi­cze­nia;
 • 11:30–12:00 – pra­na­ja­ma – oddech;
 • do 13:00 – wykwa­te­ro­wa­nie, dla chęt­nych wyjazd do rezer­wa­tu

Na koniec wspól­ne, pamiąt­ko­we zdję­cie przed Leśni­czów­ką 🙂

Kontakt

W spra­wie noc­le­gu: tel. (+48) 695 020 236, ema­il: biuro@nibork.com
Odno­śnie warsz­ta­tu: tel. (+48) 602 77 46 775, ema­il: biuro@jogarytm.pl

 

Podsumowanie kosztów

od 700 PLN / oso­ba

(pobyt 4 dni/3 noce; warsz­tat; peł­ne wyży­wie­nie – od kola­cji do śnia­da­nia)

Warsz­tat Jogi:280 PLN (Za warsz­tat zapła­cisz na miej­scu)
Noc­leg (od oso­by):420 PLN/pobyt – miej­sce w poko­ju 3/4 oso­bo­wym*

495 PLN/pobyt – miej­sce w poko­ju 2 oso­bo­wym*

Moż­li­wość rezer­wa­cji wybra­ne­go apar­ta­men­tu na wyłącz­ność. Cena w zależ­no­ści od wybra­ne­go poko­ju i ilo­ści osób.

Szcze­gó­ły w dzia­le Rezer­wa­cja.

*Bez moż­li­wo­ści wybo­ru kon­kret­ne­go poko­ju. 

Wyży­wie­nie:Noc­leg z peł­nym wyży­wie­niem (od kola­cji do śnia­da­nia) 
Posił­ki wege­ta­riań­skie dostęp­ne na życze­nie, a kawa i her­ba­ta dostęp­ne przez cały czas bez dodat­ko­wych opłat. Jeśli masz dodat­ko­we wyma­ga­nia żywie­nio­we pod­czas rezer­wa­cji zapy­taj pra­cow­ni­ka hote­lu o moż­li­wość dosto­so­wa­nia Two­ich posił­ków.
Moż­li­wość prze­dłu­że­nia poby­tu za 100 PLN/ osoba/ doba (ze śnia­da­niem)

 

Zare­zer­wuj noc­leg

Jeśli wolisz napisz do nas: biuro@nibork.com  lub zadzwoń 539593593

 

 

Nasz ostatni warsztat

Szczegóły

Począ­tek:
10 wrze­śnia 2020, godz. 12:00
Koniec:
13 wrze­śnia 2020, godz. 14:00

Organizatorzy

Leśni­czów­ka Nibork
Joga­Rytm
Powrót na górę strony