Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Ładowanie wydarzenia

« Wszyst­kie wydarzenia

  • To wyda­rze­nie zakoń­czy­ło się.

Psie CSI w Leśniczówce Nibork

4 lipca 2020, godz. 12:0011 lipca 2020, godz. 14:00

Gdzieś w Pol­sce, a wła­ści­wie w woje­wódz­twie war­mi­ń­sko-mazu­r­skim, a bar­dziej kon­kret­nie w powie­cie nidzic­kim, a tak już naj­bar­dziej kon­kret­nie, to w gmi­nie Nidzi­ca, leży Nibork, a w jego obsza­rze tajem­ni­cza leśni­czów­ka o cie­ka­wej histo­rii. Niech nie zwie­dzie Was jej nie­za­prze­czal­ny urok i poło­że­nie w nie­zwy­kłych oko­licz­no­ściach przyrody!

Otóż my wie­my, że w zaka­mar­kach tej­że leśni­czów­ki kry­ją się wska­zów­ki potrzeb­ne do roz­wią­za­nia pew­nej zagad­ki kry­mi­nal­nej. Jej roz­wi­kła­nie pozwo­li nam roz­bić zor­ga­ni­zo­wa­ną, wyjąt­ko­wo nie­bez­piecz­ną gru­pę prze­stęp­czą, para­ją­cą się orga­ni­za­cją nie­le­gal­nych walk psów. Uję­cie spraw­ców ukró­ci pro­ce­der i ura­tu­je życie wie­lu wspa­nia­łym psim istotom.

Psie CSI ogła­sza nabór na naj­lep­szych psich detek­ty­wów, któ­rzy zosta­ną wcie­le­ni do spe­cja­li­stycz­nej jed­nost­ki K9, po to, by poprzez połą­czo­ne psio – ludz­kie wysił­ki, namie­rzyć i uniesz­ko­dli­wić prze­stęp­ców, na co będzie­my mieć zale­d­wie i aż 8 dni.

Jakich psów poszukujemy?

Małych, dużych, mło­dych, star­szych, róż­no­rod­nej maści, tych, luza­ków i tych któ­re się boją lub są wyjąt­ko­wo pobu­dli­we, spo­koj­nych, a tak­że tych, któ­re nie radzą sobie z agre­sją. Jed­nym sło­wem wszyst­kich. Tyl­ko z tak zróż­ni­co­wa­ne­go gro­na bowiem, uda się nam wyse­lek­cjo­no­wać wybit­ne talen­ty detek­ty­wi­stycz­ne i stwo­rzyć jedy­ną i nie­po­wta­rzal­ną jed­nost­kę do zadań spe­cjal­nych. Jeśli uwa­żasz, że Twój pies ide­al­nie nada­je się na detek­ty­wa, a i Cie­bie krę­cą zagad­ki kry­mi­na­le, zapra­sza­my 🙂 Jeśli uwa­żasz, że Twój pies nie podo­ła takim wyzwa­niom, zapra­sza­my 🙂 , a zoba­czysz, jak bar­dzo Cię on zaskoczy.

Aby pra­ca naszych psich detek­ty­wów była jak naj­bar­dziej efek­tyw­na, stwo­rzy­my im warun­ki peł­ne relak­su, ciszy i spo­ko­ju. Nie jest to zatem kolej­ny zor­ga­ni­zo­wa­ny wyjazd waka­cyj­ny z psem, pęka­ją­cy w szwach od aktyw­no­ści i atrak­cji, ale wręcz prze­ciw­nie – oka­zja by zoba­czyć jak bar­dzo roz­wi­ja się poten­cjał psa, kie­dy na wszyst­ko jest czas i miej­sce, nie towa­rzy­szy Wam pośpiech i pre­sja, gdy zarów­no Ty, jak i Twój pies może­cie być praw­dzi­wie zre­lak­so­wa­ni. Nasze wie­dza i doświad­cze­nie dowo­dzą, że to wła­śnie wypo­czę­te i zre­lak­so­wa­ne umysł i cia­ło dzia­ła­ją naj­sku­tecz­niej. Nasza pro­po­zy­cja, to dla Cie­bie oka­zja, aby zro­zu­mieć co to napraw­dę zna­czy być Z PSEM W PEŁNI.

Poza zaję­cia­mi z wykry­wa­nia zapa­chu będzie­my Was zatem nama­wiać do chil­lo­wa­nia, pla­żin­gu, spły­wa­nia kaja­ka­mi, wędró­wek przed sie­bie bez celu, zaży­wa­nia kąpie­li leśnych. Chęt­nym zaofe­ru­je­my 2–3 dodat­ko­we wykłady/warsztaty na temat spo­so­bów radze­nia sobie z pobu­dze­niem i stre­sem u sie­bie i psa. Co do zasa­dy ma to być jed­nak przede wszyst­kim czas świet­nej zaba­wy i praw­dzi­we­go wypo­czyn­ku, z moż­li­wo­ścią wzbo­ga­ce­nia  wachla­rza umie­jęt­no­ści psa o zdol­ność wykry­wa­nia zapachu/nose work.

 

Prowadzące – Ania Gadomska i Kasia Patej – czyli zespół Z Psem w Pełni – Holistyczny Ośrodek Pracy z Psem.

Od wie­lu lat pra­cu­je­my niezależnie i wspól­nie, wspierając opie­ku­nów w wol­nym od prze­mo­cy, opierającym się na wza­jem­nym sza­cun­ku i zaufa­niu wycho­wa­niu ich psów. Poma­ga­my rozwiązywać pro­ble­my emo­cjo­nal­ne psia­ków, przybliżamy opie­ku­nom zagad­nie­nia z psiej komu­ni­ka­cji i psie­go beha­wio­ru, pro­wa­dzi­my pro­fi­lak­ty­kę wycho­wa­nia szczeniąt, wypro­wa­dza­nie psich nasto­lat­ków ‘na ludzi’, akli­ma­ty­zo­wa­nie psów adop­to­wa­nych do nowych warun­ków domo­wych. Fascy­nu­je nas komu­ni­ka­cja na linii pies-pies oraz pies-czło­­wiek, życie emo­cjo­nal­ne psów oraz możliwości psie­go nosa. Od 5 lat edu­ku­je­my się w zagad­nie­niach sze­ro­ko pojętej pra­cy węchowej. Ukończyłyśmy kur­sy, szko­le­nia, brałyśmy udział oraz organizowałyśmy i asystowałyśmy przy warsz­ta­tach takich spe­cja­li­stów pra­cy węchowej jak: Zofia Mrzewińska, Maria Kun­ce­wicz, Piotr Smu­ra­wa, Iwo­na Abra­ha­mo­wicz, Mari­ta Stę­posz, John Roger­son, Jane Sharp, Wesley Vis­scher, Patri­cia Spee, Domi­ni­que Oalerts, Kari­na Kalks. Przez 2,5 roku pro­wa­dzi­ły­śmy tera­peu­tycz­ną gru­pę tropiącą „The Nose Knows”, jesteśmy instruk­to­ra­mi III stop­nia Szko­ły Scent Imprint for Dogs w Holan­dii. Lubi­my luźną, nie­for­mal­ną atmos­fe­rę zajęć, śmiać się z sie­bie nawza­jem oraz z innymi,
a nade wszyst­ko obser­wo­wać psy, któ­re są naszy­mi największymi nauczy­cie­la­mi.

 

Podsumowanie

  • wyjąt­ko­wy kurs pra­cy węcho­wej dla psów – nose work – w zaba­wo­wej formie
  • szko­le­nie przez kocha­ją­ce psy beha­wio­ryst­ki, meto­da­mi sto­so­wa­ny­mi przez naj­lep­sze jed­nost­ki specjalne 🙂
  • 3–4 godzi­ny zajęć dzien­nie. Resz­tę możesz prze­zna­czyć na chil­lo­wa­nie, pla­żing, pły­wa­nie kaja­ka­mi, wędrów­ki, zaży­wa­nia kąpie­li leśnych..

 

Termin

Zaję­cia zaczną się w sobo­tę 4 lip­ca, skoń­czą w sobo­tę 11 lip­ca, może­cie prze­dłu­żyć sobie pobyt o piątek
przed, nie­dzie­lę po, a nawet dłu­żej, co na pew­no będzie sprzy­jać akli­ma­ty­za­cji psów.

Kontakt

W spra­wie noc­le­gu: tel. (+48) 695 020 236, ema­il: biuro@nibork.com
Odno­śnie psich wcza­sów: tel.: (+48) 695 901 144, ema­il: kasia@zendog.pl

Ważne

Ilość miejsc ogra­ni­czo­na. W psich wcza­sach może wziąć udział mak­sy­mal­nie 10 psów.

 

Podsumowanie kosztów

od 4 300 PLN/ 2 oso­by za pobyt

(pobyt 8 dni/7 nocy; Psie wcza­sy (Psie CSI); wyży­wie­nie – od kola­cji do obia­du, 1 pies gratis)

Psie Wcza­sy

(Psie CSI)

1 500 PLN/ pies (płat­ność na miejscu)
Noc­leg od 2 800 PLN/ pokój dla dwóch osób

od 2 940 PLN/ apar­ta­ment dla dwóch osób 

Szcze­gó­ły w dzia­le Rezer­wa­cja.

Wyży­wie­nie: Noc­leg z peł­nym wyży­wie­niem (od kola­cji do obiadu) 
Posił­ki wege­ta­riań­skie dostęp­ne na życze­nie, a kawa i her­ba­ta dostęp­ne przez cały czas bez dodat­ko­wych opłat. Jeśli masz dodat­ko­we wyma­ga­nia żywie­nio­we pod­czas rezer­wa­cji zapy­taj pra­cow­ni­ka hote­lu o moż­li­wość dosto­so­wa­nia Two­ich posiłków.
Moż­li­wość prze­dłu­że­nia poby­tu za 100 PLN/ osoba/ doba (ze śniadaniem)

Zare­zer­wuj nocleg

 

Zdjęcia z Psiego Weekendu w Leśniczówce Nibork prowadzonego przez zespół Z Psem w Pełni

 

Zdjęcia ze stacjonarnych zajęć zespołu Z Psem w Pełni

Szczegóły 

Początek: 
4 lip­ca 2020, godz. 12:00
Koniec: 
11 lip­ca 2020, godz. 14:00