Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Ładowanie wydarzenia

« Wszyst­kie wydarzenia

  • To wyda­rze­nie zakoń­czy­ło się.

Odosobnienie Mindfulness – trening uważności

10 czerwca 2020, godz. 18:0014 czerwca 2020, godz. 14:00

 

 

Zapra­sza­my ser­decz­nie do Domu Pra­cy Twór­czej Leśni­czów­ka Nibork na Odosob­nie­nie Mind­ful­ness & Compassion.
Wyda­rze­nie odbę­dzie się w Leśni­czów­ce Nibork – nie­zwy­kłym miej­scu, w wiel­kiej ciszy, w oto­cze­niu lasu – w sprzy­ja­ją­cych warun­kach do spo­tka­nia naj­bliż­szej nam oso­by – samej sie­bie / same­go siebie.
Roz­pocz­nie­my wspól­ną kola­cją o godz. 18:00 (10 czerw­ca), zakoń­czy­my obia­dem o godz. 13:00 (14 czerwca).
Moż­na przy­je­chać parę godzin wcze­śniej do Leśni­czów­ki Nibork lub pozo­stać dzień dłu­żej (za dodat­ko­wą opłatą).

 

 

 

  • Dla kogo?

Odosob­nie­nie jest dedy­ko­wa­ne zarów­no dla osób, któ­re mają już doświad­cze­nie medy­ta­cyj­ne, jak i dla tych, dla któ­rych to będzie pierw­szym spo­tka­niem z mind­ful­ness lub compassion.

  • Co będzie­my robić?

Przede wszyst­kim dużo medytować 🙂

Zaczy­na­my od pół godzin­nej sesji w ciszy, o godz. 8:00 rano (pierw­sza sesja jest nie­obo­wiąz­ko­wa). Koń­czy­my o 20:30.

Na pew­no jeden dzień – to będzie dzień w ciszy (nie roz­ma­wia­my ze sobą; Pani Anna Guber­nat pro­wa­dzi prak­ty­ki, cza­sem czy­ta jakiś wiersz lub frag­ment z książki).

W ramach prak­ty­ki, będzie­my cho­dzić na uważ­ne spa­ce­ry, w ciszy (jeden wie­czo­rem, jeden w cią­gu dnia).

Wie­czo­ry zazwy­czaj spę­dzi­my wspól­nie przy kominku.

 

Prowadząca – Anna Gubernat

Nauczy­ciel­ka MBSR, prze­wod­ni­czą­ca Koła Nauko­we­go Mind­ful­ness na Uni­wer­sy­te­cie SWPS i zało­ży­ciel­ka Mind​ful​nes​sKur​sy​.pl. Na co dzień towa­rzy­szy uczest­ni­kom pro­wa­dzo­nych spo­tkań, kur­sów, wyjaz­dów w ich dro­dze do bar­dzie uważ­ne­go, świa­do­me­go życia. Wię­cej infor­ma­cji o pro­wa­dzą­cej znaj­dziesz na stro­nie Mind​ful​nes​sKur​sy​.pl.

 

Kon­takt:

W spra­wie noc­le­gu: tel. (+48) 695 020 236, ema­il: biuro@nibork.com
Odno­śnie warsz­ta­tu: tel.: 501 403 015, ema­il: a.gubernat@mindfulnesskursy.pl

 

Podsumowanie kosztów

od 940 PLN / osoba 

(pobyt 5 dni/4 noce; warsz­tat; wyży­wie­nie – od kola­cji do obiadu)

Warsz­tat Mindfulness: 300 PLN (płat­ność przez stro­nę)
Noc­leg (od osoby): 640 PLN/pobyt – miej­sce w poko­ju 3 oso­bo­wym*

760 PLN/pobyt – miej­sce w poko­ju 2 osobowym*

Moż­li­wość rezer­wa­cji wybra­ne­go apar­ta­men­tu na wyłącz­ność. Cena w zależ­no­ści od wybra­ne­go poko­ju i ilo­ści osób.

Szcze­gó­ły w dzia­le Rezer­wa­cja.

*Bez moż­li­wo­ści wybo­ru kon­kret­ne­go pokoju. 

Wyży­wie­nie: Noc­leg z peł­nym wyży­wie­niem (od kola­cji do obiadu) 
Posił­ki wege­ta­riań­skie dostęp­ne na życze­nie, a kawa i her­ba­ta dostęp­ne przez cały czas bez dodat­ko­wych opłat. Jeśli masz dodat­ko­we wyma­ga­nia żywie­nio­we pod­czas rezer­wa­cji zapy­taj pra­cow­ni­ka hote­lu o moż­li­wość dosto­so­wa­nia Two­ich posiłków.
Moż­li­wość prze­dłu­że­nia poby­tu za 100 PLN/ osoba/ doba (ze śniadaniem)

Zare­zer­wuj nocleg

 

Zdję­cia z ostat­nich warsz­ta­tów Mindfulness

Szczegóły 

Początek: 
10 czerw­ca 2020, godz. 18:00
Koniec: 
14 czerw­ca 2020, godz. 14:00