Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Ładowanie wydarzenia

« Wszyst­kie wyda­rze­nia

 • To wyda­rze­nie zakoń­czy­ło się.

Odosobnienie Mindfulness – trening uważności

12 kwietnia, godz. 16:0014 kwietnia, godz. 16:00

210 PLN

Mind­ful­ness to szcze­gól­ny rodzaj uwa­gi: świa­do­mej, nie­osą­dza­ją­cej i skie­ro­wa­nej na bie­żą­cą chwi­lę” to naj­czę­ściej cyto­wa­na defi­ni­cja Jona Kabat-Zin­na.

Jeśli doświad­czasz nad­mier­ne­go stre­su, natło­ku myśli, bez­sen­no­ści, zmę­cze­nia, jeśli masz pro­blem z byciem w chwi­li obec­nej, poświęć tro­chę cza­su na wła­sny roz­wój i popra­wę jako­ści życia. Zatrzy­maj się na chwi­lę. Naucz się żyć świa­do­mie. Zapra­sza­my ser­decz­nie na Odosob­nie­nie Mind­ful­ness.

Pro­gram Odosob­nie­nia będzie bazo­wał na meto­dzie Reduk­cji Stre­su Opar­tej na Uważ­no­ści. Odosob­nie­nie jest dedy­ko­wa­ne zarów­no absol­wen­tom 8-tygo­­d­nio­­wych kur­sów mind­ful­ness, jak i oso­bom bez doświad­cze­nia, dla któ­rych będzie to pierw­sze spo­tka­nie z prak­ty­ką uważ­no­ści.

Pod­czas Odosob­nie­nia będzie­my mie­li oka­zję, aby przyj­rzeć się naszym nawy­ko­wym sche­ma­tom zacho­wań, nauczyć się jak moż­na zastę­po­wać auto­ma­tycz­ne reak­cje świa­do­my­mi wybo­ra­mi. Poczu­je­my nasze cia­ło, posma­ku­je­my uważ­no­ści w codzien­nych aktyw­no­ściach. Będzie­my prak­ty­ko­wać świa­do­my ruch, oddech, patrze­nie, słu­cha­nie. Spraw­dzi­my jak to jest uważ­nie myć zęby, zmy­wać naczy­nia, pić kawę, jeść, zauwa­żać pogo­dę za oknem, (nie)przyjemne sytu­acje, wra­że­nia, myśli i wie­le innych.

Nie ma lep­sze­go miej­sca do odby­cia tre­nin­gu uważ­no­ści i naucze­nia się bycia TU i TERAZ, niż cicha leśni­czów­ka w środ­ku lasu. Zare­zer­wuj noc­leg już dziś, a za warsz­tat zapłać na miej­scu.

 

Prowadząca – Anna Gubernat

Nauczy­ciel­ka MBSR, prze­wod­ni­czą­ca Koła Nauko­we­go Mind­ful­ness na Uni­wer­sy­te­cie SWPS, pre­zes Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Mind­ful­ness, zało­ży­ciel­ka Mind​ful​nes​sKur​sy​.pl. Na co dzień towa­rzy­szy uczest­ni­kom pro­wa­dzo­nych spo­tkań, kur­sów, wyjaz­dów w ich dro­dze do bar­dzie uważ­ne­go, świa­do­me­go życia. Wię­cej infor­ma­cji o pro­wa­dzą­cej znaj­dziesz na stro­nie Mind​ful​nes​sKur​sy​.pl. Jeśli potrze­bu­jesz się o coś dopy­tać, roz­wiać swo­je wąt­pli­wo­ści – skon­tak­tuj się z pro­wa­dzą­cą przez e-mail.

 

Program

12 kwietnia – piątek

 • od 16:00 – zakwa­te­ro­wa­nie;
 • 18:00–19:00 – kola­cja;
 • 19:00–20:30 – wpro­wa­dze­nie: „Czym jest mind­ful­ness”;
 • 20:30 – wie­czo­rek zapo­znaw­czy.

13 kwietnia – sobota

 • 08:00–08:30 – medy­ta­cja;
 • 08:30–09:30 – śnia­da­nie;
 • 09:30–11:00 – sesja medy­ta­cyj­na;
 • 11:00–11:30 – prze­rwa her­ba­cia­na;
 • 11:30–13:00 – sesja medy­ta­cyj­na;
 • 13:00–14:30 – obiad i odpo­czy­nek;
 • 14:30–16:00 – sesja medy­ta­cyj­na;
 • 16:00–16:30 – prze­rwa her­ba­cia­na;
 • 16:30–18:00 – sesja medy­ta­cyj­na;
 • 18:00–19:00 – kola­cja;
 • 19:00–20:30 – wspól­ne czy­ta­nie i oma­wia­nie tek­stu i medy­ta­cja;
 • od 20:30 – czas wol­ny.

14 kwietnia – niedziela

 • 08:00–08:30 – medy­ta­cja;
 • 08:30–09:30 – śnia­da­nie;
 • 09:30–11:00 – sesja medy­ta­cyj­na;
 • 11:00–11:30 – prze­rwa her­ba­cia­na;
 • 11:30–13:00 – sesja medy­ta­cyj­na;
 • 13:00–14:00 – obiad;
 • od 14:00 – nie­spiesz­ne poże­gna­nie.

Podsumowanie kosztów

od 530 PLN / oso­ba

( pobyt 3 dni/2 noce; warsz­tat; wyży­wie­nie )

Warsz­tat Mind­ful­ness:210 PLN
Noc­leg (od oso­by):320 PLN / pobyt – miej­sce w poko­ju 3/4 oso­bo­wym*

380 PLN / pobyt – miej­sce w poko­ju 2 oso­bo­wym*

od 360 PLN – wybra­ny pokój/apartament

Szcze­gó­ły w dzia­le Rezer­wa­cja.

*Bez moż­li­wo­ści wybo­ru kon­kret­ne­go poko­ju. 

Wyży­wie­nie:Noc­leg z peł­nym wyży­wie­niem (cena za pobyt zawie­ra opła­tę za śnia­da­nie, obiad i kola­cje) 
W trak­cie poby­tu dla uczest­ni­ków warsz­ta­tów wyży­wie­nie będzie wegetariańskie/wegańskie, a kawa i her­ba­ta dostęp­ne przez cały czas bez dodat­ko­wych opłat. Jeśli masz dodat­ko­we wyma­ga­nia żywie­nio­we pod­czas rezer­wa­cji zapy­taj pra­cow­ni­ka hote­lu o moż­li­wość dosto­so­wa­nia Two­ich posił­ków.
Moż­li­wość prze­dłu­że­nia poby­tu za 100 PLN/ osoba/ doba (ze śnia­da­niem)

Zare­zer­wuj noc­leg

 

Szczegóły

Począ­tek:
12 Kwie­cień, godz. 16:00
Koniec:
14 Kwie­cień, godz. 16:00
Koszt:
210 PLN
Powrót na górę strony