Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Ładowanie wydarzenia

« Wszyst­kie wyda­rze­nia

  • To wyda­rze­nie zakoń­czy­ło się.

Wielkanoc w lesie

8 kwietnia 202014 kwietnia 2020

Przy­jedź z rodzi­ną na Wiel­ka­noc do Leśni­czów­ki Nibork. Zare­zer­wuj pobyt już dziś i spędź magicz­ne świę­ta w lesie.

Mini­mal­ny czas poby­tu to dwie noce. Cena zawie­ra peł­ne świą­tecz­ne wyży­wie­nie (śnia­da­nia, obia­dy i kola­cje).

Kame­ral­ny nastrój, cudow­na przy­ro­da, mnó­stwo szla­ków spa­ce­ro­wych i atrak­cji dla całej rodzi­ny.

Zapra­sza­my.

Szczegóły

Począ­tek:
8 kwiet­nia 2020
Koniec:
14 kwiet­nia 2020
Powrót na górę strony