Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Views Navigation 

Wydarzenie Views Navigation 

Today

Latest Past wydarzenia

Odkryj pasję – 3 dni z Jogą 

Wspól­nie ze szko­łą Joga­Rytm z War­sza­wy zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie z jogą. Trosz­kę teo­rii, ćwi­cze­nia, wege­ta­riań­skie jedze­nie, spa­ce­ry, spo­kój i… faj­ni ludzie. Odpo­czy­nek z gło­wą i sensem.

Psie CSI w Leśniczówce Nibork 

Zapra­sza­my na Psie Wcza­sy – Psie CSI w Leśni­czów­ce Nibork. W trak­cie ich trwa­nia odbę­dzie się nabór na naj­lep­szych psich detek­ty­wów, któ­rzy zosta­ną wcie­le­ni do spe­cja­li­stycz­nej jed­nost­ki K9, po to, by poprzez połą­czo­ne psio–ludzkie wysił­ki, namie­rzyć i uniesz­ko­dli­wić przestępców. 

Odosobnienie Mindfulness – trening uważności 

Przy­jedź na warsz­tat odosob­nie­nia mind­ful­ness. Pod­czas pię­ciu dni tre­nin­gu uważ­no­ści przyj­rzysz się swo­im nawy­ko­wym sche­ma­tom zacho­wań i nauczysz się jak moż­na zastę­po­wać auto­ma­tycz­ne reak­cje świa­do­my­mi wybo­ra­mi. Nie ma lep­sze­go miej­sca do odby­cia tre­nin­gu uważ­no­ści i naucze­nia się bycia TU i TERAZ, niż cicha leśni­czów­ka w środ­ku lasu.