Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /pliki/plugins/popup-manager/popup-manager.php on line 2748
Past wydarzenia from 10 czerwca 2020 - 10 września 2020 - Leśniczówka Nibork
Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Views Navigation 

Wydarzenie Views Navigation 

Today

Nie i Tak – weekend z Mają Jaszewską i Adamem Ferencym 

Leśni­czów­ka Nibork  Las Miej­ski 1, Nidzica 

Dwu­dnio­we spo­tka­nie z wybit­ny­mi arty­sta­mi, któ­rych roz­mo­wy zaowo­co­wa­ły powsta­niem nie­zwy­kłe­go wywiadu-rzeki.

Książ­ka Nie i Tak to zapis abso­lut­nie nie­stan­dar­do­wej roz­mo­wy dzien­ni­kar­ki i poet­ki Mai Jaszew­skiej z Ada­mem Feren­cym, akto­rem naj­więk­szych pol­skich scen teatralnych.

100 PLN 

Aktywny – BEZ 

Leśni­czów­ka Nibork  Las Miej­ski 1, Nidzica 

Zero cza­su na nudę! Rowe­ry, sku­te­ry i inne baje­ry. Pie­szo, rowe­rem, kaja­kiem, jeepem… BEZ stre­su, pośpie­chu, przy­mu­su, bez komó­rek, spo­tkań, ter­mi­nów i deadlinów.

Dużo ruchu. Dużo cza­su dla sie­bie. Dużo doznań i faj­nych ludzi. Nie może Cię tu zabraknąć.

Free 

Wakacje z jogą 

Leśni­czów­ka Nibork  Las Miej­ski 1, Nidzica 

Spe­cjal­na ofer­ta dla wyma­ga­ją­cych jogi­nów z „przy­le­gło­ścia­mi”. Joga dla tych bar­dziej i tych mniej doświad­czo­nych. Mała gru­pa (do 16 osób), kom­for­to­we warun­ki, pięk­na oko­li­ca, cisza i spo­kój. Zabierz męża (żonę, dziec­ko, mamę, bab­cię, kota, psa lub geko­na) i spędź tydzień w leśni­czów­ce na skra­ju puszczy..

Wakacje z fotografią ABC 

Leśni­czów­ka Nibork  Las Miej­ski 1, Nidzica 

Niech foto­gra­fia będzie z Tobą. Nie ma lep­sze­go miej­sca do nauki foto­gra­fii, niż cicha leśni­czów­ka z dala od zgieł­ku miast. Tutaj dostrze­żesz i uchwy­cisz praw­dzi­we pięk­no natury.

Masz szan­sę szko­lić się pod okiem praw­dzi­we­go pro­fe­sjo­na­li­sty – Sła­wo­mi­ra Sajkowskiego!

500 PLN 

Psi weekend 

Leśni­czów­ka Nibork  Las Miej­ski 1, Nidzica 

Dro­dzy Psia­rze, w ramach mię­dzy­ludz­kiej i psiej inte­gra­cji, zapra­sza­my na PSI WEEKEND w Leśni­czów­ce Nibork koło Nidzi­cy, w dniach 14 – 16 wrze­śnia 2018 r.

Uro­kli­we miej­sce w środ­ku lasu, wygod­ne apar­ta­men­ty. Duży, ogro­dzo­ny teren, gdzie psy mogą bie­gać luzem…

Bezpłatnie 

Psi weekend 

Leśni­czów­ka Nibork  Las Miej­ski 1, Nidzica 

Ide­al­na oka­zja by wyje­chać z mia­sta i ode­tchnąć świe­żym powie­trzem. Zapra­sza­my na kolej­ną edy­cję psie­go week­en­du w Leśni­czów­ce Nibork. U nas czas pły­nie wol­niej, oddy­cha się łatwiej, a psy…  śpią dłużej.

Tym razem wspól­nie z weso​la​lap​ka​.pl przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjal­ne szko­le­nie dla psów i ich ludzi.

Free 

Święta w lesie 

Leśni­czów­ka Nibork  Las Miej­ski 1, Nidzica 

Przy­jedź z rodzi­ną na Boże Naro­dze­nie do Leśni­czów­ki Nibork. Zare­zer­wuj pobyt już dziś i spędź magicz­ne świę­ta w lesie.

Mini­mal­ny czas poby­tu to dwie noce. Cena zawie­ra obfi­te śnia­da­nia i obia­do­ko­la­cje (w tym kola­cję wigilijną).

Odkryj pasję – fotograficzne ABC 

Leśni­czów­ka Nibork  Las Miej­ski 1, Nidzica 

Spędź week­end w Domu Pra­cy Twór­czej tygo­dni­ka Poli­ty­ka i odkryj w sobie pasję, jaką jest fotografia.

Masz nie­po­wta­rzal­ną szan­sę wzię­cia udzia­łu w warsz­ta­cie foto­gra­ficz­nym pro­wa­dzo­nym przez Sła­wo­mi­ra Sajkowskiego!

200 PLN 

Weekend BEZ 

Leśni­czów­ka Nibork  Las Miej­ski 1, Nidzica 

Week­end BEZ… alko­ho­lu, papie­ro­sów, dzie­ci, pra­cy, tele­fo­nu, pośpie­chu, stre­su, obowiązków…

Pro­gram: nic­nie­ro­bie­nie, czas dla sie­bie, szcze­re roz­mo­wy w biblio­te­ce, pozna­wa­nie się (nawza­jem), spa­ce­ry po lesie, gry plan­szo­we, sau­no­wa­nie, zaba­wy filozoficzne…

Free 

Wielkanoc w lesie 

Przy­jedź na Wiel­ka­noc do Leśni­czów­ki Nibork i spędź magicz­ne świę­ta w lesie.Kameralny nastrój, cudow­na przy­ro­da, mnó­stwo szla­ków spa­ce­ro­wych i atrak­cji dla całej rodziny.Minimalny czas poby­tu to trzy noce.

BEZPŁATNE 

Wielka Majówka 

Leśni­czów­ka Nibork  Las Miej­ski 1, Nidzica 

Wsta­jesz rano i sły­szysz ciszę albo pta­ki. Nie­śpiesz­nie idziesz na śnia­da­nie albo śnia­da­nie przy­cho­dzi do Cie­bie.. Jesz co chcesz… Odpo­czy­wasz. Leżysz w łóż­ku, na leża­ku, albo na sto­le do masa­żu… Jesz obiad. Czy­tasz książ­kę, idziesz na spa­cer po lesie albo nie …Po kola­cji sie­dzisz przy komin­ku, w sau­nie, biblio­te­ce albo piw­nicz­ce z wina­mi… Po pro­stu raj…

Free 

Wakacje z Jogą 

Waka­cje z jogą dla wszyst­kich, nie­za­leż­nie od wie­ku, rasy, płci. Bez­piecz­ne i pre­cy­zyj­nie opra­co­wa­ne asa­ny, kri­je i odde­cho­we ćwi­cze­nia, któ­re wzmac­nia­ją, roz­cią­ga­ją i oczysz­cza­ją cia­ło. Rege­ne­ra­cja, popra­wa kon­cen­tra­cji i głę­bo­ki relaks.

1650PLN – 2520PLN 

Psi Weekend – Posłuchaj Co Mówi Pies 

Zapra­sza­my na spe­cjal­ną edy­cję Psie­go Week­en­du. Tym razem zespół „Z Psem w Peł­ni” popro­wa­dzi dla Pań­stwa swo­je nie­tu­zin­ko­we, łatwe do prze­ło­że­nia na życie warsz­ta­ty Posłu­chaj Co Mówi Pies.

Psi Weekend w Leśniczówce Nibork 

Ide­al­na oka­zja by wyje­chać z mia­sta i ode­tchnąć świe­żym powie­trzem. Zapra­sza­my na kolej­ną edy­cję psie­go week­en­du w Leśni­czów­ce Nibork. U nas czas pły­nie wol­niej, oddy­cha się łatwiej, a psy…  śpią dłu­żej.
.

Free 

Wielkanoc w lesie 

Przy­jedź z rodzi­ną na Wiel­ka­noc do Leśni­czów­ki Nibork. Zare­zer­wuj pobyt już dziś i spędź magicz­ne świę­ta w lesie. Mini­mal­ny czas poby­tu to dwie noce. Cena zawie­ra peł­ne świą­tecz­ne wyży­wie­nie (śnia­da­nia, obia­dy i kola­cje). Kame­ral­ny nastrój, cudow­na przy­ro­da, mnó­stwo szla­ków spa­ce­ro­wych i atrak­cji dla całej rodzi­ny. Zapraszamy.

Odosobnienie Mindfulness – trening uważności 

Przy­jedź na warsz­tat odosob­nie­nia mind­ful­ness. Pod­czas pię­ciu dni tre­nin­gu uważ­no­ści przyj­rzysz się swo­im nawy­ko­wym sche­ma­tom zacho­wań i nauczysz się jak moż­na zastę­po­wać auto­ma­tycz­ne reak­cje świa­do­my­mi wybo­ra­mi. Nie ma lep­sze­go miej­sca do odby­cia tre­nin­gu uważ­no­ści i naucze­nia się bycia TU i TERAZ, niż cicha leśni­czów­ka w środ­ku lasu.

Psie CSI w Leśniczówce Nibork 

Zapra­sza­my na Psie Wcza­sy – Psie CSI w Leśni­czów­ce Nibork. W trak­cie ich trwa­nia odbę­dzie się nabór na naj­lep­szych psich detek­ty­wów, któ­rzy zosta­ną wcie­le­ni do spe­cja­li­stycz­nej jed­nost­ki K9, po to, by poprzez połą­czo­ne psio–ludzkie wysił­ki, namie­rzyć i uniesz­ko­dli­wić przestępców. 

Odkryj pasję – 3 dni z Jogą 

Wspól­nie ze szko­łą Joga­Rytm z War­sza­wy zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie z jogą. Trosz­kę teo­rii, ćwi­cze­nia, wege­ta­riań­skie jedze­nie, spa­ce­ry, spo­kój i… faj­ni ludzie. Odpo­czy­nek z gło­wą i sensem.