Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Ładowanie wydarzenia

« Wszyst­kie wyda­rze­nia

 • To wyda­rze­nie zakoń­czy­ło się.

Wakacje z fotografią ABC

16 września 201821 września 2018

500 PLN
ABC fotografii

Nie­po­wta­rzal­na szan­sa nauki pod okiem uzna­ne­go foto­gra­fa Sła­wo­mi­ra Saj­kow­skie­go.

Mamy tyl­ko 12 miejsc. Aby wziąć udział, zare­zer­wuj pokój już dziś. Za warsz­tat zapła­cisz po przy­jeź­dzie.

Niech foto­gra­fia będzie z Tobą. Nie ma lep­sze­go miej­sca do nauki foto­gra­fii, niż cicha leśni­czów­ka z dala od zgieł­ku miast. Tutaj dostrze­żesz i uchwy­cisz praw­dzi­we pięk­no natu­ry. Przy­jedź, spo­tkaj się i pra­cuj z praw­dzi­wym pro­fe­sjo­na­li­stą. Zabierz do domu nie tyl­ko wspa­nia­łe wspo­mnie­nia, ale też garść solid­nej wie­dzy.

 

Prowadzący – Sławomir Sajkowski

Uro­dził się w 1966 r. w Gorzo­wie Wiel­ko­pol­skim. Jest absol­wen­tem Wydzia­łu Foto­gra­fii Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Pozna­niu i Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go w Pozna­niu. Foto­gra­fią zaj­mu­je się od 1986 r. W latach 1993–2003 foto­re­por­ter Gaze­ty Wybor­czej. Wie­le jego foto­gra­fii było publi­ko­wa­nych w ogól­no­pol­skich i zagra­nicz­nych cza­so­pi­smach m.in.: „Finan­cial Times”, „New­swe­ek”, „Poli­ty­ka”, „Prze­gląd”, „Ozon”, „Fakt”, „Foto”, „Rzecz­po­spo­li­ta”. Od 1990 r. zaj­mu­je się edu­ka­cją foto­gra­ficz­ną. Foto­gra­fo­wał w ponad 30 kra­jach na pię­ciu kon­ty­nen­tach. Wie­lo­krot­nie nagra­dza­ny za swo­je foto­gra­fie.

 

Program

Zagadnienia teoretyczne

 • budo­wa i rodza­je apa­ra­tów foto­gra­ficz­nych (na przy­kła­dzie kon­kret­nych mode­li apa­ra­tów któ­ry­mi dys­po­nu­ją uczest­ni­cy warsz­ta­tów);
 • usta­wia­nie cza­su naświe­tla­nia, przy­sło­ny oraz ISO w róż­nych warun­kach;
 • świa­tło­mierz – czy­li jak uni­kać błę­dów w dobo­rze para­me­trów w róż­nych warun­kach;
 • try­by pre­se­lek­cji oraz tryb manu­al­ny;
 • głę­bia ostro­ści – ogra­ni­cze­nia oraz moż­li­wo­ści;
 • balans bie­li – nie­po­praw­nie zna­czy źle? – zło­ty śro­dek;
 • tryb serii zdjęć – kie­dy i po co;
 • foto­gra­fo­wa­nie obiek­tów w ruchu a try­by AF;
 • zasa­dy kom­po­zy­cji;
 • uję­cia: repor­ter­skie czy reży­se­ro­wa­ne;
 • jak foto­gra­fo­wać przy świe­tle żaro­wym czy jarze­nio­wym – na co uwa­żać;
 • jak uży­wać lam­py bły­sko­wej;
 • pra­ca ze świa­tłem bły­sko­wym (wyko­rzy­sta­nie lam­py bły­sko­wej w ple­ne­rze);
 • pory dnia a foto­gra­fo­wa­nie;
 • magicz­ne sło­wo RAW – zale­ty i moż­li­wo­ści;
 • na co zwra­cać uwa­gę pod­czas foto­gra­fo­wa­nia;
 • naj­częst­sze błę­dy;
 • obrób­ka zdjęć w pro­gra­mie Ado­be Pho­to­shop, wywo­ły­wa­nie pli­ków RAW, kadro­wa­nie, wyostrza­nie;
 • przy­go­to­wa­nie zdjęć do publi­ka­cji.

Zajęcia praktyczne

 • foto­gra­fo­wa­nie w ple­ne­rze i we wnę­trzach.
 • codzien­ne omó­wie­nia zdjęć zro­bio­nych poprzed­nie­go dnia.

 

Podsumowanie kosztów

Warsz­tat Foto­gra­ficz­ny Sła­wo­mi­ra Saj­kow­skie­go:500 PLN / oso­ba.
Noc­leg:od 700 PLN / pobyt / oso­ba w poko­ju 2‑osobowym
Szcze­gó­ły w dzia­le Rezer­wa­cja.
Wyży­wie­nie:Śnia­da­nia i kola­cje wli­czo­ne w cenę poko­ju.
Obiad – moż­li­wość zamó­wie­nia cate­rin­gu – od 20 PLN.
Cał­ko­wi­ty koszt (z warsz­ta­tem):od 1200 PLN / oso­ba.

Zare­zer­wuj noc­leg

Galeria fotografii Sławomira Sajkowskiego

Szczegóły

Począ­tek:
16 wrze­śnia 2018
Koniec:
21 wrze­śnia 2018
Koszt:
500 PLN

Miejsce

Leśni­czów­ka Nibork
Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
Tele­fon:
+(48) 606 231 231

Organizator

Leśni­czów­ka Nibork
Tele­fon:
+(48) 606 231 231
Powrót na górę strony