Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Ładowanie wydarzenia

« Wszyst­kie wyda­rze­nia

 • To wyda­rze­nie zakoń­czy­ło się.

Aktywny – BEZ

25 maja 201827 maja 2018

Bez­płat­ne
Weekend BEZ

Zero cza­su na nudę!

Rowe­ry, sku­te­ry i inne baje­ry. Pie­szo, rowe­rem, kaja­kiem, jeepem… BEZ stre­su, pośpie­chu, przy­mu­su, bez komó­rek, spo­tkań, ter­mi­nów i deadli­nów .

Dużo ruchu. Dużo cza­su dla sie­bie. Dużo doznań i faj­nych ludzi. Nie może Cię tu zabrak­nąć (tak… do Cie­bie mówię…).

 
 
 
 
 

Program

25 maja – piątek

 • Od 14:00 – zakwa­te­ro­wa­nie;
 • 14:00–18:00 – czas dla sie­bie, pozna­nie leśni­czów­ki, spa­ce­ry i prze­jażdż­ki po oko­li­cy;
 • 18:00 – kola­cja;
 • 19:00 – spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne i „poznaj­my się” meto­dą wywia­du odwró­co­ne­go (meto­da Gne­gu­na) – biblio­te­ka;
 • 20:00 – zaba­wy inte­gra­cyj­ne.

26 maja sobota

 • 8:00–9:00 – śnia­da­nie;
 • 10:00 – cało­dnio­wa wyciecz­ka rowe­ro­wa po rezer­wa­tach przy­ro­dy: Źró­dła Łyny, Koniu­szan­ka I, Koniu­szan­ka II i rezer­wa­cie żół­wi błot­nych w Orło­wie z krót­kim odpo­czyn­kiem i pik­ni­kiem przy Jezio­rze Omu­lew lub Trzci­no­wym (ok. 50 km asfal­tem i dro­ga­mi leśny­mi);
 • 19:00 – kola­cja;
 • 20:00 – rege­ne­ra­cja zmę­czo­nych mię­śni w sau­nie (dla chęt­nych);
 • 20:00 – gry i zaba­wy inte­gra­cyj­ne.

27 maja – niedziela

 • 8:00–9:00 – śnia­da­nie;
 • 10:00–14:00 – odkry­wa­nie sekre­tów Pusz­czy Napi­wodz­kiej – wyciecz­ka pie­sza do żró­deł Łyny
 • lub
 • 10:00–14:00 – spływ rze­ką Maróz­ką tzw. „Szla­kiem papie­skim”, krót­kie posto­je w uro­kli­wych zakąt­kach; pik­nik na łonie natu­ry;

 

Podsumowanie kosztów

Noc­leg:od 90 PLN / oso­ba – 1 doba;
od 180 PLN / oso­ba – cały pobyt.
Szcze­gó­ły w dzia­le Rezer­wa­cja.
Wyży­wie­nie:śnia­da­nie – wli­czo­ne w cenę noc­le­gu;
obiad – moż­li­wość zamó­wie­nia cate­rin­gu – od 20 PLN / oso­ba;
kola­cja (dla chęt­nych) – 30 PLN / oso­ba.

Zare­zer­wuj noc­leg

Szczegóły

Począ­tek:
25 maja 2018
Koniec:
27 maja 2018
Koszt:
Bez­płat­ne

Miejsce

Leśni­czów­ka Nibork
Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
Tele­fon:
+(48) 606 231 231

Organizator

Grze­gorz
Tele­fon:
(+48) 539 593 593
Ema­il:
gnegun10@gmail.com
Powrót na górę strony