Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Ładowanie wydarzenia

« Wszyst­kie wyda­rze­nia

  • To wyda­rze­nie zakoń­czy­ło się.

Święta w lesie

23 grudnia 201826 grudnia 2018

Przy­jedź z rodzi­ną na Boże Naro­dze­nie do Leśni­czów­ki Nibork. Zare­zer­wuj pobyt już dziś i spędź magicz­ne świę­ta w lesie.

Mini­mal­ny czas poby­tu to dwie noce. Cena zawie­ra obfi­te śnia­da­nia i obia­do­ko­la­cje (w tym kola­cję wigi­lij­ną).

Kame­ral­ny nastrój, ogień w komin­ku, cudow­na przy­ro­da i świą­tecz­na atmos­fe­ra gwa­ran­to­wa­ne.

Zapra­sza­my.

 
 
 
 

Koszt

Noc­leg:od 200 PLN / oso­ba – 1 doba
Szcze­gó­ły w dzia­le Rezer­wa­cja.
Wyży­wie­nie:Śnia­da­nia i kola­cje wli­czo­ne w cenę noc­le­gu.
Obiad – moż­li­wość zamó­wie­nia cate­rin­gu – od 20 PLN.

Zare­zer­wuj noc­leg

Szczegóły

Począ­tek:
23 grud­nia 2018
Koniec:
26 grud­nia 2018
Wyda­rze­nie Tagi:

Miejsce

Leśni­czów­ka Nibork
Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
Mapa Google
Tele­fon:
+(48) 606 231 231

Organizator

Leśni­czów­ka Nibork
Tele­fon:
+(48) 606 231 231
Powrót na górę strony