Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Ładowanie wydarzenia

« Wszyst­kie wyda­rze­nia

 • To wyda­rze­nie zakoń­czy­ło się.

Odkryj pasję – fotograficzne ABC

22 marca 201924 marca 2019

200 PLN
ABC fotografii

Nie­po­wta­rzal­na szan­sa udzia­łu w warsz­ta­cie foto­gra­ficz­nym pro­wa­dzo­nym przez Sła­wo­mi­ra Saj­kow­skie­go!

Mamy tyl­ko 10 miejsc! Aby wziąć udział, zare­zer­wuj pokój już dziś. Za warsz­tat zapła­cisz po przy­jeź­dzie.
Cena apar­ta­men­tu z wyży­wie­niem od 320 PLN/pobyt od oso­by.

Sławomir Sajkowski

Uro­dził się w 1966 r. w Gorzo­wie Wlkp. Jest absol­wen­tem Wydzia­łu Foto­gra­fii Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Pozna­niu i Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go w Pozna­niu. Foto­gra­fią zaj­mu­je się od 1986 r. W latach 1993–2003 foto­re­por­ter Gaze­ty Wybor­czej. Wie­le jego foto­gra­fii było publi­ko­wa­nych w ogól­no­pol­skich i zagra­nicz­nych cza­so­pi­smach m.in.: „Finan­cial Times”, „New­swe­ek”, „Poli­ty­ka”, „Prze­gląd”, „Ozon”, „Fakt”, „Foto”, „Rzecz­po­spo­li­ta”. Od 1990 r. zaj­mu­je się edu­ka­cją foto­gra­ficz­ną. Foto­gra­fo­wał w ponad 30 kra­jach na pię­ciu  kon­ty­nen­tach. Wie­lo­krot­nie nagra­dza­ny za swo­je foto­gra­fie.

 

PROGRAM

Zagadnienia teoretyczne

 • budo­wa i rodza­je apa­ra­tów foto­gra­ficz­nych (na przy­kła­dzie kon­kret­nych mode­li apa­ra­tów któ­ry­mi dys­po­nu­ją uczest­ni­cy warsz­ta­tów);
 • usta­wia­nie cza­su naświe­tla­nia, przy­sło­ny oraz ISO w róż­nych warun­kach;
 • świa­tło­mierz – czy­li jak uni­kać błę­dów w dobo­rze para­me­trów w róż­nych warun­kach;
 • try­by pre­se­lek­cji oraz tryb manu­al­ny;
 • głę­bia ostro­ści – ogra­ni­cze­nia oraz moż­li­wo­ści;
 • balans bie­li – nie­po­praw­nie zna­czy źle? – zło­ty śro­dek;
 • tryb serii zdjęć – kie­dy i po co;
 • foto­gra­fo­wa­nie obiek­tów w ruchu a try­by AF;
 • zasa­dy kom­po­zy­cji;
 • uję­cia: repor­ter­skie czy reży­se­ro­wa­ne;
 • jak foto­gra­fo­wać przy świe­tle żaro­wym czy jarze­nio­wym – na co uwa­żać;
 • jak uży­wać lam­py bły­sko­wej;
 • pra­ca ze świa­tłem bły­sko­wym (wyko­rzy­sta­nie lam­py bły­sko­wej w ple­ne­rze);
 • pory dnia a foto­gra­fo­wa­nie;
 • magicz­ne sło­wo RAW – zale­ty i moż­li­wo­ści;
 • na co zwra­cać uwa­gę pod­czas foto­gra­fo­wa­nia;
 • naj­częst­sze błę­dy;
 • obrób­ka zdjęć w pro­gra­mie Ado­be Pho­to­shop, wywo­ły­wa­nie pli­ków RAW, kadro­wa­nie, wyostrza­nie;
 • przy­go­to­wa­nie zdjęć do publi­ka­cji.

Zajęcia praktyczne

 • foto­gra­fo­wa­nie w ple­ne­rze i we wnę­trzach.

Podsumowanie

 • omó­wie­nie zdjęć zro­bio­nych poprzed­nie­go dnia.

Spędź week­end w Domu Pra­cy Twór­czej tygo­dni­ka Poli­ty­ka i odkryj w sobie pasję, jaką jest foto­gra­fia. Nie ma lep­sze­go miej­sca do nauki foto­gra­fii, niż magicz­na leśni­czów­ka z dala od zgieł­ku i pośpie­chu wiel­kich miast. Tutaj dostrze­żesz i uchwy­cisz praw­dzi­we pięk­no natu­ry. Przy­jedź do Leśni­czów­ki Nibork, spo­tkaj się z praw­dzi­wym pro­fe­sjo­na­li­stą i arty­stą, zabierz stąd nie tyl­ko wspa­nia­łe wspo­mnie­nia, ale też garść solid­nej wie­dzy. Nie cze­kaj!

Podsumowanie kosztów

od 520 PLN / oso­ba

(pobyt 3 dni/2 noce; warsz­tat; wyży­wie­nie)

Warsz­tat „foto­gra­ficz­ne ABC”:200 PLN
Noc­leg (od oso­by):320 PLN / pobyt – miej­sce w poko­ju 3/4 oso­bo­wym*
380 PLN / pobyt – miej­sce w poko­ju 2 oso­bo­wym*

od 360 PLN – wybra­ny pokój/apartament

Szcze­gó­ły w dzia­le Rezer­wa­cja.

*Bez moż­li­wo­ści wybo­ru kon­kret­ne­go poko­ju. 

Wyży­wie­nie:Noc­leg z peł­nym wyży­wie­niem (cena za pobyt zawie­ra opła­tę za śnia­da­nie, obiad i kola­cje) 
Moż­li­wość prze­dłu­że­nia poby­tu za 100 PLN/ osoba/ doba (ze śnia­da­niem)

Zare­zer­wuj noc­leg

 

 

Galeria fotografii Sławomira Sajkowskiego

 

Szczegóły

Począ­tek:
22 mar­ca 2019
Koniec:
24 mar­ca 2019
Koszt:
200 PLN
Wyda­rze­nie Tagi:

Miejsce

Leśni­czów­ka Nibork
Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
Tele­fon:
+(48) 606 231 231

Organizatorzy

Leśni­czów­ka Nibork
Grze­gorz
Powrót na górę strony