Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Ładowanie wydarzenia

« Wszyst­kie wyda­rze­nia

 • To wyda­rze­nie zakoń­czy­ło się.

Weekend BEZ

29 marca 2019, godz. 13:0031 marca 2019, godz. 16:00

Bez­płat­ne
Weekend BEZ

Weekend BEZ:

 • alko­ho­lu,
 • papie­ro­sów,
 • dzie­ci,
 • pra­cy,
 • tele­fo­nu,
 • pośpie­chu,
 • stre­su,
 • obo­wiąz­ków…

Program

 • nic­nie­ro­bie­nie;
 • czas dla sie­bie;
 • szcze­re roz­mo­wy w biblio­te­ce;
 • pozna­wa­nie się (nawza­jem);
 • spa­ce­ry po lesie;
 • gry plan­szo­we;
 • sau­no­wa­nie;
 • zaba­wy filo­zo­ficz­ne;
 • sie­dze­nie przy komin­ku;
 • spa­nie, leże­nie do góry brzu­chem, gapie­nie się w sufit, gła­ska­nie psa lub kota, przy­tu­la­nie, jedze­nie, picie kawy, her­ba­ty, wody mine­ral­nej i soków.

UWAGA: będzie­my wsta­wać wcze­śnie, żeby dłu­żej nic nie robić.

Szcze­gól­nie zapra­sza­my oso­by uza­leż­nio­ne: (nie­pi­ją­cych) alko­ho­li­ków, (nie­pa­lą­cych) niko­ty­ni­stów, (nie­bio­rą­cych) nar­ko­ma­nów, (nie­gra­ją­cych) hazar­dzi­stów, pra­co­ho­li­ków, per­fek­cjo­ni­stów i wszyst­kich, któ­rym się wyda­je, że może coś z nimi nie tak…

 

Podsumowanie kosztów

Pobyt :od 260 PLN/osoba    3 dni/2 noce
Wyży­wie­nie:Śnia­da­nia i kola­cje wli­czo­ne w cenę noc­le­gu.
Obiad – moż­li­wość zamó­wie­nia cate­rin­gu – od 20 PLN.

Zare­zer­wuj noc­leg

Szczegóły

Począ­tek:
29 mar­ca 2019, godz. 13:00
Koniec:
31 mar­ca 2019, godz. 16:00
Koszt:
Bez­płat­ne

Miejsce

Leśni­czów­ka Nibork
Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
Tele­fon:
+(48) 606 231 231

Organizator

Grze­gorz
Tele­fon:
(+48) 539 593 593
Ema­il:
gnegun10@gmail.com
Powrót na górę strony