Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Ładowanie wydarzenia

« Wszyst­kie wyda­rze­nia

Wielkanoc w lesie

18 kwietnia, godz. 14:0024 kwietnia, godz. 16:00

BEZPŁATNE

 
 
 
Przy­jedź z rodzi­ną na Wiel­ka­noc do Leśni­czów­ki Nibork. Zare­zer­wuj pobyt już dziś i spędź magicz­ne świę­ta w lesie.

Mini­mal­ny czas poby­tu to dwie noce. Cena zawie­ra peł­ne świą­tecz­ne wyży­wie­nie (śnia­da­nia, obia­dy i kola­cje)

Kame­ral­ny nastrój, cudow­na przy­ro­da, mnó­stwo szla­ków spa­ce­ro­wych i atrak­cji dla całej rodzi­ny.

Zapra­sza­my.
 
 
 
 

Podsumowanie kosztów

od 350 PLN / oso­ba

(pobyt 3 dni/2 noce;  wyży­wie­nie)

Noc­leg (od oso­by):Sko­rzy­staj z pro­mo­cji „Wiel­ka­noc w lesie”. W ter­mi­nie 18–24 kwiet­nia zare­zer­wuj mini­mum dwie noce od 350 PLN za wybra­ny pokój/apartament

Szcze­gó­ły w dzia­le Rezer­wa­cja.

Wyży­wie­nie:Noc­leg z peł­nym wyży­wie­niem (cena za pobyt zawie­ra opła­tę za śnia­da­nie, obiad i kola­cje) Z oka­zji Wiel­ka­no­cy spe­cjal­ne świą­tecz­ne menu.
Dodat­ko­wo, dla uczest­ni­ków wyda­rze­nia „Wiel­ka­noc w lesie”, moż­li­wość prze­dłu­że­nia poby­tu za 100 PLN/ osoba/ doba (ze śnia­da­niem)

Zare­zer­wuj noc­leg

 

Szczegóły

Począ­tek:
18 Kwie­cień, godz. 14:00
Koniec:
24 Kwie­cień, godz. 16:00
Koszt:
BEZPŁATNE
Powrót na górę strony