Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Ładowanie wydarzenia

« Wszyst­kie wyda­rze­nia

  • To wyda­rze­nie zakoń­czy­ło się.

Wielkanoc w lesie

18 kwietnia 2019, godz. 14:0024 kwietnia 2019, godz. 16:00

BEZPŁATNE

Przy­jedź na Wiel­ka­noc do Leśni­czów­ki Nibork i spędź magicz­ne świę­ta w lesie.

Kame­ral­ny nastrój, cudow­na przy­ro­da, mnó­stwo szla­ków spa­ce­ro­wych i atrak­cji dla całej rodzi­ny.

Mini­mal­ny czas poby­tu to trzy noce.

Cena zawie­ra peł­ne świą­tecz­ne wyży­wie­nie (3 posił­ki dzien­nie; od kola­cji w dniu przy­jaz­du do śnia­da­nia w dniu wyjaz­du)

Zapra­sza­my.

 

 

 

Podsumowanie kosztów

Noc­leg (od oso­by):Sko­rzy­staj z pro­mo­cji „Wiel­ka­noc w lesie”.  Zare­zer­wuj mini­mum 3 noce  pomię­dzy 18–24 kwiet­nia.

Szcze­gó­ły w dzia­le Rezer­wa­cja.

Wyży­wie­nie:Noc­leg z peł­nym wyży­wie­niem (od kola­cji do śnia­da­nia) Z oka­zji Wiel­ka­no­cy spe­cjal­ne świą­tecz­ne menu.
Dodat­ko­wo, dla uczest­ni­ków wyda­rze­nia „Wiel­ka­noc w lesie”, moż­li­wość prze­dłu­że­nia poby­tu za 100 PLN/ osoba/ doba (ze śnia­da­niem)

Zare­zer­wuj noc­leg

 

Szczegóły

Począ­tek:
18 kwiet­nia 2019, godz. 14:00
Koniec:
24 kwiet­nia 2019, godz. 16:00
Koszt:
BEZPŁATNE
Powrót na górę strony