Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Ładowanie wydarzenia

« Wszyst­kie wyda­rze­nia

 • To wyda­rze­nie zakoń­czy­ło się.

Wielka Majówka

30 kwietnia 2019, godz. 14:005 maja 2019, godz. 12:00

Bez­płat­ne
Wakacje ADHD

Wsta­jesz rano i sły­szysz ciszę (albo pta­ki). Nie­śpiesz­nie idziesz na śnia­da­nie (albo śnia­da­nie przy­cho­dzi do Cie­bie) Jesz co chcesz. Odpo­czy­wasz. Leżysz w łóż­ku, na leża­ku, albo na sto­le do masa­żu… Jeź­dzisz na rowe­rze, sku­te­rze, koniu albo zwie­dzasz oko­li­cę antycz­ną tere­nów­ką… Jesz obiad. Czy­tasz książ­kę, idziesz na spa­cer po lesie (albo nie). Po kola­cji sie­dzisz przy komin­ku, w sau­nie, biblio­te­ce albo piw­nicz­ce z wina­mi… Po pro­stu raj… maj…

 

 

 

 

 

 

ATRAKCJE,AKTYWNOŚCI,AZALIŻ

Na zewnątrz

 • wyciecz­ka rowe­ro­wa po rezer­wa­tach przy­ro­dy: Źró­dła Łyny, Koniu­szan­ka I, Koniu­szan­ka II, rezer­wat żół­wi błot­nych w Orło­wie z odpo­czyn­kiem i pik­ni­kiem przy Jezio­rze Omu­lew lub Trzci­no­wym (ok. 50 km asfal­tem i dro­ga­mi leśny­mi)
 •  tra­sy na rowe­ry gór­skie i szo­so­we
 •  Pusz­cza Napi­wodz­ka –  wędrów­ki pie­sze
 •  tra­sy biegowe/spacerowe wokół leśni­czów­ki
 •  spływ kaja­ko­wy rze­ką Maróz­ką tzw. „Szla­kiem papie­skim”
 •  kaja­ki, żaglówki,łódki wio­sło­we na oko­licz­nych jezio­rach
 •  stad­ni­na w Napi­wo­dzie

Wewnątrz :

 • komi­nek
 • sau­na
 • biblio­te­ka
 • salon masa­żu
 • piw­nicz­ka z wina­mi
 • leża­ki
 • zaba­wy inte­gra­cyj­ne
 • kola­cja przy ogni­sku
 • grill

Posiłki

 • 8:00–10:00 – śnia­da­nie;
 • 14:00 obiad
 • 19:00 kola­cja

kawa,herbata,woda mineralna,ciastka i owo­ce dostęp­ne cały czas*

* do wyczer­pa­nia zapa­sów 🙂

Podsumowanie kosztów

Wiel­ka majów­ka:BEZPŁATNIE : 
wyciecz­ki pie­sze, wypo­ży­cze­nie rowe­rów, sau­na, pięk­na przy­ro­da, cisza i dobre towa­rzy­stwo
Zakwa­te­ro­wa­nie:od 170 PLN do 620 PLN /osoba/doba
Dostęp­ne poko­je i ceny w dzia­le Rezer­wa­cja.
Wyży­wie­nie:Śnia­da­nia, obia­dy i kola­cje wli­czo­ne w cenę noc­le­gu (od kola­cji w dniu przy­jaz­du do śnia­da­nia w dniu wyjaz­du).
Gra­tis:Kawa,herbata,woda mineralna,ciastka i owo­ce
Bonus:Moż­li­wość prze­dłu­że­nia poby­tu o jeden dzień za 100 PLN/osoba/doba (ze śnia­da­niem).

Zare­zer­wuj noc­leg

Szczegóły

Począ­tek:
30 kwiet­nia 2019, godz. 14:00
Koniec:
5 maja 2019, godz. 12:00
Koszt:
Bez­płat­ne

Miejsce

Leśni­czów­ka Nibork
Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
Tele­fon:
+(48) 606 231 231

Organizator

Leśni­czów­ka Nibork
Tele­fon:
+(48) 606 231 231
Powrót na górę strony