Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Ładowanie wydarzenia

« Wszyst­kie wyda­rze­nia

 • To wyda­rze­nie zakoń­czy­ło się.

Wakacje z Jogą

29 czerwca 2019, godz. 13:006 lipca 2019, godz. 14:30

1650PLN – 2520PLN

Joga, któ­rej będzie­my doświad­czać w trak­cie warsz­ta­tów, to bez­piecz­ne i pre­cy­zyj­nie opra­co­wa­ne asa­ny, kri­je i odde­cho­we ćwi­cze­nia, któ­re wzmac­nia­ją, roz­cią­ga­ją i oczysz­cza­ją cia­ło. To rege­ne­ra­cja, popra­wa kon­cen­tra­cji i głę­bo­ki relaks. Wyjąt­ko­wą cechą jogi Insty­tu­tu Kaiva­ly­adha­ma, zało­żo­ne­go w 1924 roku przez Swa­mie­go Kuva­lay­anan­dę jest to, że prak­ty­ku­je­my jogę bez wyko­rzy­sty­wa­nia pomo­cy jak liny, pasy, krze­sła, czy kost­ki. Tak, by w każ­dym momen­cie życia, w dowol­nym miej­scu, móc prak­ty­ko­wać bez dodat­ko­we­go sprzę­tu, przy­no­sząc sobie zdro­wie i spraw­ność. To Prak­ty­ka Hatha Jogi, Tra­dy­cyj­nej Jogi Indyj­skiej, któ­ra odpo­wied­nia jest dla wszyst­kich, nie­za­leż­nie od wie­ku czy płci.

Leśni­czów­ka Nibork to ide­al­ne miej­sce to odby­cia tygo­dnio­wej prak­ty­ki jogi. Dzi­ka przy­ro­da i cisza, na tle któ­rej sły­chać odgło­sy pta­ków i zwie­rząt, gdzie bogac­two natu­ry kar­mi nas nie­ustan­nie dosko­na­ło­ścią życia, jest wspa­nia­łą przy­sta­nią, w któ­rej moż­li­we sta­je się zanu­rze­nie w sobie. Codzien­ne – poran­ne i popo­łu­dnio­we sesje jogi, odde­cho­we ćwi­cze­nia, relak­sa­cja, wege­ta­riań­ska kuch­nia czy wie­czor­ne opo­wie­ści przy ogni­sku są dosko­na­łym spo­so­bem, by poczuć życie peł­ną pier­sią.

 

Pro­wa­dzą­ca – Karo­li­na Brze­ziń­ska

Aktor­ka, nauczy­ciel­ka tra­dy­cyj­nej jogi indyj­skiej, hatha jogi według tra­dy­cji Swa­mie­go Kuva­lay­anan­dy. Pobie­ra­ła nauki w Insty­tu­cie Kaiva­ly­adha­ma w Lona­va­la. Na co dzień prak­ty­ku­je jogę według lini Kaiva­lia­dha­ma i dyna­micz­ną wer­sję Sury­ana­ma­skar – Powi­ta­nie słoń­ca z lini Shi­va­nan­dy. Dyna­micz­ne sur­ja­na­ma­skar jest dla niej bez­cen­nym doświad­cza­niem prze­pły­wu siły, mocy i gib­ko­ści. Pro­wa­dzi regu­lar­ną prak­ty­kę jogi w gru­pach, jak też indy­wi­du­al­ną na tere­nie War­sza­wy i oko­lic. Orga­ni­zu­je i współ­two­rzy sta­cjo­nar­ne i wyjaz­do­we semi­na­ria z jogą. Amba­sa­dor­ka Yoga Ambas­sa­dors Tour, Kera­la, India 2018. Zako­cha­na w Indiach, z któ­rych za każ­dym razem przy­wo­zi nowe spoj­rze­nie na jogę, doświad­cza­jąc jej w naj­roz­ma­it­szych szko­łach i aśramsch od Kera­li po Hima­la­je. Nie­ustan­nie zafa­scy­no­wa­na naj­pięk­niej­szym instru­men­tem jakim jest ludz­kie cia­ło. Od uro­dze­nia wege­ta­rian­ka. Mama wspa­nia­łe­go 11 lat­ka.

 

Program

29 czerwca – sobota

 • 13:00 – 15:00 – przy­jazd;
 • 16:00 – 17:30 – prak­ty­ka jogi;
 • 18:00 – obia­do­ko­la­cja;
 • 21:30 – dobra­noc

30 czerwca – 5 lipca

 • 6:00 – 6:30 – poran­na medy­ta­cja;
 • 7:00 – 9:00 – poran­na prak­ty­ka jogi;
 • 9:30 – 10:00 – śnia­da­nie;
 • 12:30 – 13:30 – prak­ty­ka świa­do­me­go odde­chu;
 • 16:00 – 17:30 – popo­łu­dnio­wa prak­ty­ka jogi;
 • 18:00 – obia­do­ko­la­cja;
 • 20:00 – roz­mo­wy przy ogni­sku i zacho­dzą­cym słoń­cu o Indii, jodze i dro­dze do sie­bie w połą­cze­niu z wie­czor­ną medy­ta­cją.

6 lipca – sobota

 • 6:00 – 6:30 – poran­na medy­ta­cja;
 • 7:00 – 9:00 – prak­ty­ka jogi;
 • 9:30 – 10:00 – śnia­da­nie;
 • 10:30 – 12:00 – porząd­ku­je­my po sobie świat i paku­je­my się do domów (zwal­nia­my poko­je);
 • 12:00 – 13:30 – pod­su­mo­wa­nie w połą­cze­niu z prak­ty­ką świa­do­me­go odde­chu;
 • 13:30 – 14:00 – obiad;
 • 14:30 – i tak trud­no się rozstać…wyjeżdżamy, by wró­cić znów. 🙂

 

Podsumowanie kosztów

Cena zawie­ra noc­leg + warsz­tat jogi + wyży­wie­nie (od obia­do­ko­la­cji do obia­du)

Opcje noc­le­gu:

 • miej­sce w poko­ju 1 oso­bo­wym
 

2 520 PLN

 • miej­sce w poko­ju 2 oso­bo­wym
1 820 PLN
 • miej­sce w poko­ju 3/4 oso­bo­wym
1 650 PLN
Bonus:Moż­li­wość prze­dłu­że­nia poby­tu o jeden dzień za 100 PLN osoba/doba (ze śnia­da­niem).

Zare­zer­wuj noc­leg

Szczegóły

Począ­tek:
29 czerw­ca 2019, godz. 13:00
Koniec:
6 lip­ca 2019, godz. 14:30
Koszt:
1650PLN – 2520PLN
Powrót na górę strony