Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Ładowanie wydarzenia

« Wszyst­kie wyda­rze­nia

Psi Weekend w Leśniczówce Nibork

6 marca 2020, godz. 14:008 marca 2020, godz. 16:00

Bez­płat­ne

Dro­dzy Psia­rze, w ramach mię­dzy­ludz­kiej i psiej inte­gra­cji, zapra­sza­my na PSI WEEKEND w Leśni­czów­ce Nibork koło Nidzi­cy, w dniach 6–8 mar­ca 2020 r.

Uro­kli­we miej­sce w środ­ku lasu, wygod­ne, sty­lo­we apar­ta­men­ty. Duży, ogro­dzo­ny teren, gdzie psy mogą bie­gać luzem, mnó­stwo szla­ków spa­ce­ro­wych. A kie­dy Twój psi przy­ja­ciel zaśnie, zmę­czo­ny po spa­ce­rze, cze­ka na Cie­bie: biblio­te­ka, sau­na, masaż, siłow­nia, komi­nek i …faj­ni ludzie.

Wyda­rze­nie (wykła­dy pro­wa­dzo­ne przez nasze­go tre­ne­ra) jest bez­płat­ne. Dodat­ko­wo płat­ne są zaję­cia indy­wi­du­al­ne – 100 zł para pies – wła­ści­ciel, 60 zł obser­wa­tor. Wyży­wie­nie (od kola­cji do śnia­da­nia)  oraz opła­ta za jed­ne­go psa są WLICZONE w cenę poby­tu.

 

 

Prowadząca

Pau­li­na Ziół­kow­ska z Tal­king Dogs

 

Program

6 mar­ca – pią­tek

 • od 14:00 – zakwa­te­ro­wa­nie;
 • 14:00–17:00 – spa­ce­ry po naj­bli­żej oko­li­cy, wstęp­na inte­gra­cja na wybie­gu przed leśni­czów­ką;
 • 18:00 – kola­cja;
 • 19:00 – Wykład: Domi­na­cja wczo­raj i dziś – jak wła­ści­wie postrze­gać domi­na­cję u psów
 • 21:00 – wie­czor­na inte­gra­cja – w zależ­no­ści od pogo­­dy- przy ogni­sku lub w piw­nicz­ce 😉 (wino wła­sne)

7 mar­ca – sobo­ta

 • 9:00 – śnia­da­nie;
 • 10:00–12.00 – wykład/prezentacja – Komu­ni­ka­cja psów – jak zro­zu­mieć psa?;
 • 12:00–15:00 – dla chęt­nych – wyjazd z psa­mi na wyciecz­kę do źró­deł Łyny (Beata)
 • 12:00–18:00 – zaję­cia indy­wi­du­al­ne + obser­wa­to­rzy (dodat­ko­wo płat­ne)
 • 19:00 – kola­cja;
 • 20:00 – w sali komin­ko­wej wspól­ne oglą­da­nie fil­mu – oczy­wi­ście o „psiej” tema­ty­ce.

8 mar­ca – nie­dzie­la

 • 9:00 – śnia­da­nie;
 • 10:00–11:30 – Wykład: Zaba­wa psa i z psem
 • do 12:00 wymel­do­wa­nie;
 • 12:00 ‑14:00 – zaję­cia indy­wi­du­al­ne z tre­ne­rem dla chęt­nych (dodat­ko­wo płat­ne);
 • 12:00 ‑14:00 – wyciecz­ka w tere­ny leśne dooko­ła leśni­czów­ki (Beata);
 • Na koniec pamiąt­ko­we zdję­cie i powrót do domu.
 • Dla chęt­nych wyjazd na rybę do Frąk­no­wa (płat­ne we wła­snym zakre­sie);

 

Podsumowanie kosztów

Psi Week­endBEZPŁATNIE

(wszyst­kie atrak­cje są dar­mo­we, oprócz zajęć indy­wi­du­al­nych z tre­ne­rem – płat­ne 100 zł para pies – wła­ści­ciel, 60 zł obser­wa­tor.)

Opcje zakwa­te­ro­wa­nia

 

od 350 PLN / osoba/ pobyt
Szcze­gó­ły w dzia­le Rezer­wa­cja.
Wyży­wie­nie:Peł­ne wyży­wie­nie (od kola­cji do śnia­da­nia w dniu wyjaz­du)
Moż­li­wość prze­dłu­że­nia poby­tu za 100 PLN/ osoba/ doba (ze śnia­da­niem)

Zare­zer­wuj noc­leg

 

Zdję­cia z ostat­nich Psich Week­en­dów 

 

Szczegóły

Począ­tek:
6 mar­ca 2020, godz. 14:00
Koniec:
8 mar­ca 2020, godz. 16:00
Koszt:
Bez­płat­ne
Powrót na górę strony