Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Ładowanie wydarzenia

« Wszyst­kie wyda­rze­nia

 • To wyda­rze­nie zakoń­czy­ło się.

Psi Weekend w Leśniczówce Nibork

6 marca 2020, godz. 14:008 marca 2020, godz. 16:00

Bez­płat­ne

Dro­dzy Psia­rze, w ramach mię­dzy­ludz­kiej i psiej inte­gra­cji, zapra­sza­my na PSI WEEKEND w Leśni­czów­ce Nibork koło Nidzi­cy, w dniach 6–8 mar­ca 2020 r.

Uro­kli­we miej­sce w środ­ku lasu, wygod­ne, sty­lo­we apar­ta­men­ty. Duży, ogro­dzo­ny teren, gdzie psy mogą bie­gać luzem, mnó­stwo szla­ków spa­ce­ro­wych. A kie­dy Twój psi przy­ja­ciel zaśnie, zmę­czo­ny po spa­ce­rze, cze­ka na Cie­bie: biblio­te­ka, sau­na, masaż, siłow­nia, komi­nek i …faj­ni ludzie.

Wyda­rze­nie (wykła­dy pro­wa­dzo­ne przez nasze­go tre­ne­ra) jest bez­płat­ne. Dodat­ko­wo płat­ne są zaję­cia indy­wi­du­al­ne – 100 zł para pies – wła­ści­ciel, 60 zł obser­wa­tor. Wyży­wie­nie (od kola­cji do śnia­da­nia)  oraz opła­ta za jed­ne­go psa są WLICZONE w cenę poby­tu.

 

 

Prowadząca

Pau­li­na Ziół­kow­ska z Tal­king Dogs

Psy są moją fascy­na­cją od ponad 20 lat. Naj­pierw zain­te­re­so­wa­łam się ich szko­le­niem, a od 2000 roku szko­le­niem kli­ke­ro­wym. W 2007 roku zor­ga­ni­zo­wa­łam pierw­sze warsz­ta­ty z udzia­łem zagra­nicz­ne­go tre­ne­ra. To wyda­rze­nie sta­ło się pod­sta­wą do zało­że­nia fun­da­cji, któ­rej pre­ze­sem byłam przez 5 lat. Przez ten czas zor­ga­ni­zo­wa­łam i tłu­ma­czy­łam kil­ka­na­ście semi­na­riów, warsz­ta­tów oraz kur­sów instruk­tor­skich, we wszyst­kich bio­rąc czyn­ny udział. Szu­ka­jąc rze­tel­nej wie­dzy o psach i ich szko­le­niu, w 2008 roku po raz pierw­szy wzię­łam udział w kon­fe­ren­cji nauko­wej na temat psów i pso­wa­tych. W cza­sie pierw­sze­go Cani­ne Scien­ce Forum w Buda­pesz­cie pozna­łam Ale­xę Caprę – naukow­ca i szko­le­niow­ca z Włoch, zało­ży­ciel­kę szko­ły Gen­tle Team. Ta zna­jo­mość prze­ro­dzi­ła się w przy­jaźń oraz źró­dło wie­dzy i inspi­ra­cji. Dzię­ki Ale­xie zro­zu­mia­łam, że w naszym życiu z psem liczy się przede wszyst­kim wspól­na rela­cja, opar­ta na komu­ni­ka­cji i zaufa­niu. Od 2008 roku regu­lar­nie uczest­ni­czę w mię­dzy­na­ro­do­wych kon­fe­ren­cjach nauko­wych. 

Jestem instruk­to­rem Gen­tle Team. Od 2012 roku razem z mężem, Wojt­kiem Rado­mia­kiem, roz­wi­jam pro­jekt szko­le­nio­wy Tal­king Dogs, w ramach któ­re­go jako pierw­si w Pol­sce zaczę­li­śmy orga­ni­zo­wać i pro­wa­dzić kla­sy komu­ni­ka­cji według zasad opra­co­wa­nych przez Ale­xę Caprę oraz inne warsz­ta­ty, kur­sy tre­ner­skie i semi­na­ria.

Wie­dza nauko­wa doty­czą­ca psów róż­ni się od wie­dzy popu­lar­nej, dla­te­go na blo­gu chcia­ła­bym przed­sta­wiać bada­nia nauko­we na temat psich zacho­wań, komu­ni­ka­cji i emo­cji, a tak­że dzie­lić się wła­sny­mi prze­my­śle­nia­mi i doświad­cze­niem.

W psach naj­bar­dziej fascy­nu­je mnie ich komu­ni­ka­cja spo­łecz­na, spo­sób wymia­ny infor­ma­cji ze sobą wza­jem­nie oraz ze swo­im czło­wie­kiem i inny­mi ludź­mi. Te mikro­za­cho­wa­nia, któ­re są nie­zwy­kle istot­ne w budo­wa­niu naszej rela­cji z psem. Ponad­to rela­cja z psem sama w sobie, i wszyst­kie, cza­sa­mi bar­dzo drob­ne ele­men­ty, któ­re na nią wpły­wa­ją. 

Oprócz psów uwiel­biam czy­tać i podró­żo­wać. Lubię wło­ską kuch­nię i skan­dy­naw­ski design. Moja rodzi­na to mąż Woj­tek, dzie­ci Filip i Ala oraz nasze sucz­ki Pho­ebe, pocho­dzą­ca z pseu­­do-hodo­w­li ZKwP chiń­ska grzyw­ka powder­puff, a tak­że pocho­dzą­ca z same­go połu­dnia Por­tu­ga­lii Sin­tra da Casa da Buba rasy por­tu­gal­ski pies wod­ny, z hodow­li pra­cu­ją­cych Por­tu­ga­li.

 

Program

6 mar­ca – pią­tek

 • od 14:00 – zakwa­te­ro­wa­nie;
 • 14:00–17:00 – spa­ce­ry po naj­bli­żej oko­li­cy, wstęp­na inte­gra­cja na wybie­gu przed leśni­czów­ką;
 • 18:00 – kola­cja;
 • 19:00 – Wykład: Domi­na­cja wczo­raj i dziś – jak wła­ści­wie postrze­gać domi­na­cję u psów
 • 21:00 – wie­czor­na inte­gra­cja – w zależ­no­ści od pogo­­dy- przy ogni­sku lub w piw­nicz­ce 😉 (wino wła­sne)

7 mar­ca – sobo­ta

 • 9:00 – śnia­da­nie;
 • 10:00–12.00 – wykład/prezentacja – Komu­ni­ka­cja psów – jak zro­zu­mieć psa?;
 • 12:00–14:00 – dla chęt­nych – wyjazd z psa­mi na wyciecz­kę do źró­deł Łyny (Beata)
 • 14:00 – obiad
 • 12:00–18:00 – zaję­cia indy­wi­du­al­ne + obser­wa­to­rzy (dodat­ko­wo płat­ne)
 • 19:00 – kola­cja;
 • 20:00 – w sali komin­ko­wej wspól­ne oglą­da­nie fil­mu – oczy­wi­ście o „psiej” tema­ty­ce.

8 mar­ca – nie­dzie­la

 • 9:00 – śnia­da­nie;
 • 10:00–11:30 – Wykład: Zaba­wa psa i z psem
 • 12:00 ‑14:00 – zaję­cia indy­wi­du­al­ne z tre­ne­rem dla chęt­nych (dodat­ko­wo płat­ne);
 • 12:00 ‑14:00 – wyciecz­ka w tere­ny leśne dooko­ła leśni­czów­ki (Beata);
 • Na koniec pamiąt­ko­we zdję­cie i powrót do domu.
 • Dla chęt­nych wyjazd na rybę do Frąk­no­wa (płat­ne we wła­snym zakre­sie);

 

Podsumowanie kosztów

Psi Week­endBEZPŁATNIE

(wszyst­kie atrak­cje są dar­mo­we, oprócz zajęć indy­wi­du­al­nych z tre­ne­rem – płat­ne 100 zł para pies – wła­ści­ciel, 60 zł obser­wa­tor.)

Opcje zakwa­te­ro­wa­nia

 

od 350 PLN / osoba/ pobyt
Szcze­gó­ły w dzia­le Rezer­wa­cja.
Wyży­wie­nie:Peł­ne wyży­wie­nie (od kola­cji do śnia­da­nia w dniu wyjaz­du)
Moż­li­wość prze­dłu­że­nia poby­tu za 100 PLN/ osoba/ doba (ze śnia­da­niem)

Zare­zer­wuj noc­leg

 

Zdję­cia z ostat­nich Psich Week­en­dów 

 

Szczegóły

Począ­tek:
6 mar­ca 2020, godz. 14:00
Koniec:
8 mar­ca 2020, godz. 16:00
Koszt:
Bez­płat­ne
Powrót na górę strony