Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Ładowanie wydarzenia

« Wszyst­kie wyda­rze­nia

  • To wyda­rze­nie zakoń­czy­ło się.

Psi Weekend – Posłuchaj Co Mówi Pies

10 stycznia, godz. 16:0012 stycznia, godz. 16:00

 

 

W dniach 10–12 stycz­nia zapra­sza­my Pań­stwa do Leśni­czów­ki Nibork na kolej­ną odsło­nę Psie­go Week­en­du 

Tym razem na nasze zapro­sze­nie do Nibor­ka przy­je­dzie zespół z „Z Psem w Peł­ni”, aby popro­wa­dzić dla Pań­stwa w spe­cjal­nej cenie swo­je nie­tu­zin­ko­we, łatwe do prze­ło­że­nia na życie warsz­ta­ty „Posłu­chaj Co Mówi Pies”.

 

 

 

 

TRENERKI:

Ania Gadom­ska – Psy­Hau­Te­ra­pia

Kasia Patej – Zen­dog

Razem two­rzą Z Psem w Peł­ni – Ośro­dek Holi­stycz­nej Pra­cy z Psem

Od wie­lu lat jeste­śmy zafa­scy­no­wa­ne świa­tem emo­cji i zdol­no­ści komu­ni­ka­cyj­nych psów. W 2012 roku tra­fi­ły­śmy na pierw­sze w Pol­sce warsz­ta­ty psiej komu­ni­ka­cji pro­wa­dzo­ne przez Mari­nę Gar­fa­gno­li. Od tego cza­su uczest­ni­czy­ły­śmy w warsz­ta­tach Mari­ny w Pol­sce sie­dem­na­ście razy, jak rów­nież zor­ga­ni­zo­wa­ły­śmy i ukoń­czy­ły­śmy w 2019 r. pro­wa­dzo­ny przez Mari­nę kurs Spe­cja­li­sty Komu­ni­ka­cji Psów. W latach 2013–2016 czte­ro­krot­nie bra­ły­śmy rów­nież udział w kla­sach komu­ni­ka­cji pro­wa­dzo­nych przez Ale­xę Caprę we Wło­szech, w latach 2018–2019 zaś, rów­nież w warsz­ta­tach prak­tycz­nych Miche­le Minun­no w Pol­sce i we Wło­szech.

W zaję­ciach z komu­ni­ka­cji psów zna­la­zły­śmy coś, cze­go szu­ka­ły­śmy wcze­śniej, a cze­go żad­na szko­ła nie potra­fi­ła nam dać – wyjąt­ko­wy spo­sób pra­cy z psa­mi, uwzględ­nia­ją­cy ich emo­cje i pozwa­la­ją­cy im wyra­zić się w peł­ni. Od tam­te­go cza­su nasze postrze­ga­nie psów znacz­nie ewo­lu­owa­ło. W pra­cy z psa­mi poszu­ku­je­my naj­głęb­szych, leżą­cych w emo­cjach psa, przy­czyn zacho­wań i to z tymi emo­cja­mi pra­cu­je­my.

Nie­ustan­nie pogłę­bia­my nasz roz­wój w zakre­sie neu­ro­bio­lo­gii, życia emo­cjo­nal­ne­go i komu­ni­ka­cji psów. Inspi­ra­cji szu­ka­my wszę­dzie.

W 2016 roku roz­po­czę­ły­śmy nasze autor­skie zaję­cia Z Psem w Peł­ni ukie­run­ko­wa­ne na popra­wę kom­pe­ten­cji emo­cjo­nal­nych i spo­łecz­nych psów. Wyko­rzy­stu­jąc w nich naszą naj­lep­szą wie­dzę i doświad­cze­nie, sta­ra­my się pomóc opie­ku­nom psów roz­wi­nąć peł­nię poten­cja­łu ich czwo­ro­noż­nych przy­ja­ciół. Ten sam cel, choć w zupeł­nie innej for­mu­le, reali­zu­je­my poprzez warsz­ta­ty Posłu­chaj Co Mówi Pies.

Jeśli chcesz pogłę­bić swo­je zdol­no­ści empa­tii i jed­no­cze­śnie dobrze się przy tym bawić, ser­decz­nie zapra­sza­my Cię do udzia­łu w warsz­ta­tach.”

 

Autorki o swoim autorskim warsztacie:

Stwo­rzy­ły­śmy te warsz­ta­ty, aby pomóc w roz­wią­za­niu naj­częst­szych pro­ble­mów z zacho­wa­nia­mi psów, z jaki­mi zwra­ca­ją się do nas na co dzień ich Opie­ku­no­wie oraz zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzy­ko wystą­pie­nia takich pro­ble­mów.

Na naszych zaję­ciach nie nauczysz się mecha­nicz­nych tech­nik obsłu­gi psa, nie dosta­niesz prze­pi­su, jak wpro­wa­dzić nową komen­dę. Zyskasz coś wię­cej; pomo­że­my Ci prze­nieść się na inny poziom rela­cji z psem, poziom wza­jem­ne­go zro­zu­mie­nia, sza­cun­ku i współ­pra­cy opar­tej na zaufa­niu.

Nie­mal każ­de­go dnia zapi­nasz swo­je­mu psu smycz, pozwa­lasz mu na kon­takt z inny­mi psa­mi, zabie­rasz ze sobą w róż­ne miej­sca, coś do nie­go mówisz… Czy zasta­na­wia­łeś się kie­dy­kol­wiek, co na to pies? Czy potra­fisz go usły­szeć i zro­zu­mieć?”

NA WARSZTATACH:

  • zoba­czysz na ilu wymia­rach prze­bie­ga Two­ja komu­ni­ka­cja z psem
  • nauczysz się roz­po­zna­wać jego komu­ni­ka­ty
  • spoj­rzysz na świat z psiej per­spek­ty­wy
  • poczu­jesz moc nie­wer­bal­nej komu­ni­ka­cji”

FORMUŁA

Warsz­ta­ty inte­rak­tyw­ne dla ludzi (bez udzia­łu psów) pro­wa­dzo­ne w trzech czę­ściach (pią­tek 18:00–20:00, sobo­ta rano, nie­dzie­la rano)

CENA ZA WARSZTAT

Spe­cjal­na cena tyl­ko dla uczest­ni­ków Psie­go Week­en­du w Leśni­czów­ce Nibork: 100 zł od oso­by. 

Jako że, cały dochód Pro­wa­dzą­ce prze­ka­żą Sto­wa­rzy­sze­niu Na Rzecz Ochro­ny Zwie­rząt Nasielsk, pro­si­my o prze­sy­ła­nie zgło­sze­nia o chę­ci udzia­łu do Leśni­czów­ki (licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na), wej­ściów­ką na warsz­ta­ty będzie nato­miast wydru­ko­wa­ne potwier­dze­nie wyko­na­nia prze­le­wu na niżej wska­za­ne kon­to:

 

Kwo­ta:                       100 zł (cena od oso­by)

Tytuł:                          PCMP dla Nasiel­ska

Wła­ści­ciel kon­ta:        Sto­wa­rzy­sze­niu Na Rzecz Ochro­ny Zwie­rząt Nasielsk, Elek­tro­no­wa 3, 05–190 Nasielsk

Nr kon­ta:                    08 1020 1026 0000 1902 0311 7926

 

UWAGA: Warsz­ta­ty kie­ro­wa­ne są głów­nie do opie­ku­nów psów i cena pro­mo­cyj­na nie obej­mu­je edu­ka­to­rów i osób zawo­do­wo zwią­za­nych pra­cą z psa­mi. Cena dla pro­fe­sjo­na­li­stów pozo­sta­je bez zmian – 700 zł

 

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA:

  • W sobo­tę i nie­dzie­lę otrzy­ma­cie Pań­stwo moż­li­wość prze­ło­że­nia teo­rii na prak­ty­kę w trak­cie spa­ce­ru z psem, pod­czas któ­re­go Pro­wa­dzą­ce pomo­gą Wam zro­zu­mieć jak Wasz pies komu­ni­ku­je się z Wami oraz świa­tem zewnętrz­nym. Koszt takie­go spa­ce­ru to 50 zł.
  • Dodat­ko­wo, będzie­cie Pań­stwo mogli sko­rzy­stać z peł­nej odpłat­nej pora­dy beha­wio­ral­nej u Ani lub Kasi. Koszt kon­sul­ta­cji indy­wi­du­al­nej to 200 zł. 

 

Zare­zer­wuj noc­leg

Jeśli wolisz napisz do nas : biuro@nibork.com  lub zadzwoń 539593593

 

 

Zdjęcia z ostatnich Psich Weekendów 

 

Zdję­cia z warsz­ta­tu „Posłu­chaj Co Mówi Pies”

Szczegóły

Począ­tek:
10 stycz­nia, godz. 16:00
Koniec:
12 stycz­nia, godz. 16:00
Powrót na górę strony