Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Ładowanie wydarzenia

« Wszyst­kie wyda­rze­nia

  • To wyda­rze­nie zakoń­czy­ło się.

Nie i Tak – weekend z Mają Jaszewską i Adamem Ferencym

18 maja 201820 maja 2018

100 PLN

Dwu­dnio­we spo­tka­nie z dwoj­giem wybit­nych arty­stów, któ­rych roz­mo­wy zaowo­co­wa­ły powsta­niem nie­zwy­kłe­go wywia­­du-rze­­ki.

Książ­ka Nie i Tak to zapis roz­mo­wy, któ­rą prze­pro­wa­dzi­ła z Ada­mem Feren­cym, akto­rem naj­więk­szych pol­skich scen teatral­nych, dzien­ni­kar­ka i poet­ka Maja Jaszew­ska. Książ­ka ta jest pozy­cją abso­lut­nie nie­stan­dar­do­wą. Próż­no szu­kać tu aneg­dot, plo­tek z pry­wat­ne­go życia. To fascy­nu­ją­ca podróż w prze­szłość, opo­wie­ści o man­do­li­nie i o szko­le teatral­nej, w któ­rej Feren­cy prze­stał uczyć, kie­dy zdał sobie spra­wę, że każ­dy aktor powi­nien samo­dziel­nie wypra­co­wać wła­sną tech­ni­kę. Roz­mo­wy doty­czą lite­ra­tu­ry, przy­jaź­ni, kuch­ni, wol­no­ści. Adam Feren­cy opo­wia­da wresz­cie o swo­ich naj­waż­niej­szych rolach, o nasta­wie­niu do nich i do życia, o lękach, zachwy­tach i roz­cza­ro­wa­niach.

 

 

Adam Ferency

Aktor teatral­ny i fil­mo­wy, reży­ser.

Absol­went war­szaw­skiej Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Teatral­nej (1976). Aktor war­szaw­skich teatrów Na Woli, Współ­cze­sne­go i Dra­ma­tycz­ne­go. Zagrał w spek­ta­klach Kazi­mie­rza Kut­za, Tade­usza Łom­nic­kie­go, Macie­ja Engler­ta, Krzysz­to­fa Zale­skie­go, Pio­tra Cie­pla­ka, Kry­stia­na Lupy, Krzysz­to­fa War­li­kow­skie­go. Wystę­po­wał w fil­mach m.in. Agniesz­ki Hol­land, Janu­sza Zaor­skie­go, Ryszar­da Bugaj­skie­go, Jana Jaku­ba Kol­skie­go, Jerze­go Hof­f­ma­na. Zagrał wie­le ról w Teatrze Tele­wi­zji. Lau­re­at Zło­tych Lwów Gdań­skich oraz Wiel­kie­go Splen­do­ru i Zło­te­go Mikro­fo­nu za twór­czość radio­wą.

 

Maja Jaszewska

Dzien­ni­kar­ka, publi­cyst­ka, poet­ka.

Autor­ka wie­lu arty­ku­łów i wywia­dów publi­ko­wa­nych w pra­sie i cza­so­pi­smach (tj. „Tygo­dnik Powszech­ny”, „W dro­dze”, „Więź”, „Zwier­cia­dło”, „Sens”, „Twój Styl”, „Elle”, „Wyso­kie Obca­sy”, „Poli­ty­ka”). Wyda­ła dwie książ­ki będą­ce reali­za­cją jej autor­skich pomy­słów – W co wie­rzę? (Homi­ni 2007) i Psy­cho­lo­gia mitów grec­kich (Ene­te­ia 2013) oraz tomik poezji Tali­tha kum (Ana­gram 2018).

 

Podsumowanie kosztów

Spo­tka­nie:100 PLN / oso­ba.
Noc­leg:od 280 PLN / oso­ba / pobyt.
Szcze­gó­ły w dzia­le Rezer­wa­cja.
Wyży­wie­nie:Śnia­da­nia i kola­cje wli­czo­ne w cenę noc­le­gu.
Obiad – moż­li­wość zamó­wie­nia cate­rin­gu – od 20 PLN.

Zare­zer­wuj noc­leg

Szczegóły

Począ­tek:
18 maja 2018
Koniec:
20 maja 2018
Koszt:
100 PLN

Miejsce

Leśni­czów­ka Nibork
Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
Tele­fon:
+(48) 606 231 231

Organizator

Leśni­czów­ka Nibork
Tele­fon:
+(48) 606 231 231
Powrót na górę strony