Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Ładowanie wydarzenia

« Wszyst­kie wyda­rze­nia

 • To wyda­rze­nie zakoń­czy­ło się.

Psi weekend

19 września 2018, godz. 16:0021 września 2018, godz. 14:00

Bez­płat­nie

Dro­dzy Psia­rze, w ramach mię­dzy­ludz­kiej i psiej inte­gra­cji, zapra­sza­my na PSI WEEKEND w Leśni­czów­ce Nibork koło Nidzi­cy, w dniach 14 – 16 wrze­śnia 2018 r.

Uro­kli­we miej­sce w środ­ku lasu, wygod­ne apar­ta­men­ty. Duży, ogro­dzo­ny teren, gdzie psy mogą bie­gać luzem, mnó­stwo szla­ków spa­ce­ro­wych. Śnia­da­nia i kola­cje na miej­scu, obia­dy moż­na zamó­wić przez fir­mę cate­rin­go­wą (smacz­nie i nie­dro­go) lub wybrać się na ryb­kę do kul­to­we­go Frąk­no­wa.  A po dłu­gim spa­ce­rze ze swo­im psim przy­ja­cie­lem do dys­po­zy­cji sau­na i siłow­nia.

Wyda­rze­nie jest bez­płat­ne. Śnia­da­nia i kola­cje oraz opła­ta za nasze­go czwo­ro­no­ga są WLICZONE w cenę poko­ju. Na miej­scu będzie tre­ner pan Bła­żej Dyma­czew­ski ze szko­ły Weso­ła Łap­ka. Tre­nin­gi indy­wi­du­al­ne są płat­ne dodat­ko­wo (od 60 PLN za godzi­nę).

 

 

Program

14 września – piątek

 • od 14:00 – zakwa­te­ro­wa­nie;
 • 14:00–17:00 – spa­ce­ry po naj­bli­żej oko­li­cy, wstęp­na inte­gra­cja na wybie­gu przed leśni­czów­ką;
 • 18:00 – sau­na dla chęt­nych;
 • 19:00 – kola­cja;
 • 20:00 – krót­ka pre­zen­ta­cja Kli­ker w szko­le­niu psów – co to jest kli­ker i jak go uży­wać, potem zaba­wy kli­ke­ro­we z psa­mi lub bez 🙂
 • 22:00 – wie­czor­na inte­gra­cja – w zależ­no­ści od pogo­­dy- przy ogni­sku lub w piw­nicz­ce 😉 (wino wła­sne).

15 września – sobota

 • 9:00 – śnia­da­nie;
 • 10:00–10:45 – wykład/prezentacja – Jak być sze­fem swo­je­go psa?;
 • 12:00–15:00 – dla chęt­nych – wyjazd z psa­mi na wyciecz­kę do źró­deł Łyny (Beata) i na rybę do Frąk­no­wa;
 • 12:00–18:00 – indy­wi­du­al­ne zaję­cia z tre­ne­rem dla chęt­nych (dodat­ko­wo płat­ne);
 • 18:00–19:00 – tre­ning gru­po­wy (cho­dze­nie na luź­nej smy­czy i mija­nie psów, przy­wo­ła­nie itp.);
 • 19:00 – kola­cja;
 • 20:00 – w sali komin­ko­wej wspól­ne oglą­da­nie fil­mu – oczy­wi­ście o „psiej” tema­ty­ce.

16 września- niedziela

 • 9:00 – śnia­da­nie;
 • 10:00–11:30 – Jak zmę­czyć swo­je­go psa w nie­po­go­dę – zabaw­ki logiczne,prace węcho­we itp.;
 • do 12:00 wymel­do­wa­nie;
 • 12:00 ‑14:00 – zaję­cia indy­wi­du­al­ne z tre­ne­rem dla chęt­nych (dodat­ko­wo płat­ne);
 • 12:00 ‑14:00 – wyciecz­ka w tere­ny leśne dooko­ła leśni­czów­ki (Beata);
 • Na koniec pamiąt­ko­we zdję­cie i powrót do domu.

Podsumowanie kosztów

Wyda­rze­nie „Psi week­end”:Bez­płat­ne (wszyst­kie atrak­cje są dar­mo­we, prócz indy­wi­du­al­nych zajęć z tre­ne­rem)
Noc­leg:od 140 zł / oso­ba / noc. Szcze­gó­ły w dzia­le Rezer­wa­cja.
Wyży­wie­nie:Śnia­da­nia i kola­cje wli­czo­ne w cenę poko­ju,
Obiad – moż­li­wość zamó­wie­nia cate­rin­gu – od 20 zł.

Zare­zer­wuj noc­leg

Szczegóły

Począ­tek:
19 wrze­śnia 2018, godz. 16:00
Koniec:
21 wrze­śnia 2018, godz. 14:00
Koszt:
Bez­płat­nie

Miejsce

Leśni­czów­ka Nibork
Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
Tele­fon:
+(48) 606 231 231

Organizator

Leśni­czów­ka Nibork
Tele­fon:
+(48) 606 231 231
Powrót na górę strony