Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Ładowanie wydarzenia

« Wszyst­kie wyda­rze­nia

 • To wyda­rze­nie zakoń­czy­ło się.

Odkryj pasję — trzy dni z jogą

17 października20 października

(od) PLN 570

Joga jest dla wszystkich

Wspól­nie ze szko­łą Joga­Rytm z War­sza­wy zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie z jogą. Trosz­kę teo­rii, ćwi­cze­nia, wege­ta­riań­skie jedze­nie, spa­ce­ry, spo­kój i… faj­ni ludzie. Odpo­czy­nek z gło­wą i sen­sem. UWAGA: ist­nie­je nie­bez­pie­czeń­stwo uza­leż­nie­nia. Zapra­sza­my wszyst­kich, nie­za­leż­nie od wie­ku, rasy, płci, wytre­no­wa­nia, a nawet poglą­dów poli­tycz­nych.

Aby wziąć udział w wyda­rze­niu wystar­czy zare­zer­wo­wać pokój w leśni­czów­ce. Za warsz­tat zapła­cisz na miej­scu.

Warsz­ta­ty popro­wa­dzi Julia Butrym-Połu­­d­nie­w­ska – dyplo­mo­wa­na nauczy­ciel­ka jogi według meto­dy B.K.S. Iyen­ga­ra ze stop­niem Junior III, zało­ży­ciel­ka i instruk­tor­ka w szko­le Joga­Rytm.

Warsz­ta­ty prze­wi­dzia­ne są na trzy dni. W szcze­gól­nych przy­pad­kach dopusz­cza się moż­li­wość krót­sze­go poby­tu. Pobyt moż­na rów­nież wydłu­żyć; dodat­ko­wa noc w Leśni­czów­ce (bez jogi) tyl­ko 90 zł / oso­ba

MOŻNA przy­wieźć psa, kota, gego­na czy kto co tam  ma (opła­ta 20 PLN/doba)

 

Program

17 października – czwartek

 • od 12:00 – zakwa­te­ro­wa­nie;
 • 16:00 – sau­na dla chęt­nych; spa­ce­ry po oko­li­cy
 • 19:00 – kola­cja;
 • 20:00 – spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne i „poznaj­my się” meto­dą wywia­du odwró­co­ne­go (meto­da Gne­gu­na);

18 października – piątek

 • 7:00 – 9:00 – śnia­da­nie;
 • 10:00–11:30 – joga – ćwi­cze­nia;
 • 11:30–12:00 – pra­na­ja­ma – oddech;
 • 13:00 – obiad;
 • 13:45 – spa­cer po lesie z psem, sau­na, masaż lub  nie­kon­tro­lo­wa­ne nic­nie­ro­bie­nie;
 • 17:00–18:30 – joga;
 • 19:00–19:30 – kola­cja;
 • 20:00–21:00 – roz­mo­wy o jodze;  pyta­nia i odpo­wie­dzi

19 października – sobota

 • 7:00 – 9:00 – śnia­da­nie;
 • 10:00–11:30 – joga – ćwi­cze­nia;
 • 11:30–12:00 – pra­na­ja­ma – oddech;
 • 13:00 – obiad;
 • 14:00 –  wyciecz­ka do źró­deł Łyny lub : sauna,masaż, leża­ko­wa­nie 🙂
 • 17:00–18:30 – joga;
 • 19:00–19:30 – kola­cja;
 • 20:00–21:00 – roz­mo­wy o jodze  i/lub innych inte­re­su­ja­cych rze­czach 🙂

20 października – niedziela

  • 7:00–7:40 – spa­cer po lesie;
  • 8:00–9:00 – śnia­da­nie;
  • 10:00–11:30 – joga – ćwi­cze­nia;
  • 11:30–12:00 – pra­na­ja­ma – oddech;
  • do 13:00 – wykwa­te­ro­wa­nie ( na życze­nie Juli dodat­ko­wy, bez­płat­ny obiad : )

 

 

Podsumowanie kosztów wydarzenia „Odkryj pasję – trzy dni z jogą”

 

Warsz­tat:210 PLN – płat­ne (nie­za­leż­nie od zakwa­te­ro­wa­nia) po przy­jeź­dzie.
Zakwa­te­ro­wa­nie:od 360 PLN do 1 560 PLN /osoba/pobyt
Dostęp­ne poko­je i ceny w dzia­le Rezer­wa­cja.
Wyży­wie­nie:Wege­ta­riań­skie śnia­da­nia, obia­dy i kola­cje wli­czo­ne w cenę noc­le­gu (od kola­cji w dniu przy­jaz­du do śnia­da­nia w dniu wyjaz­du).
Cał­ko­wi­ty koszt (z warsz­ta­tem):od 570PLN / oso­ba
Bonus:Moż­li­wość prze­dłu­że­nia poby­tu za 90 PLN/osoba/doba (ze śnia­da­niem).

Moż­na wziąć psa, kota, geko­na albo świn­kę mor­ską … (20 PLN/ doba)

Zare­zer­wuj noc­leg

Jeśli wolisz napisz do nas : biuro@nibork.com  lub zadzwoń 539593593

Nasz ostatni warsztat

Szczegóły

Począ­tek:
17 paź­dzier­ni­ka
Koniec:
20 paź­dzier­ni­ka
Koszt:
(od) PLN 570

Miejsce

Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
Tele­fon:
+(48) 606 231 231

Organizatorzy

Leśni­czów­ka Nibork
Joga­Rytm
Powrót na górę strony