Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

5 Lis

Dłuższy pobyt

Goście rezer­wu­ją­cy mini­mum 4 noce otrzy­mu­ją 20% zniż­ki na pobyt.

W for­mu­la­rzu rezer­wa­cyj­nym nale­ży wpi­sać kod pro­mo­cji: 444.

Pro­mo­cja obo­wią­zu­je od 1 paź­dzier­ni­ka do 20 grud­nia 2018 r.

Powrót na górę strony