Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

5 lis

Dłuższy pobyt

Goście rezer­wu­ją­cy mini­mum 4 noce otrzy­mu­ją 20% zniż­ki na pobyt.

W for­mu­la­rzu rezer­wa­cyj­nym nale­ży wpi­sać kod pro­mo­cji: 444.

Pro­mo­cja obo­wią­zu­je do 28 czerw­ca 2020 r.