Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

15 lis

Cała dla Ciebie

👉 Cała Leśni­czów­ka na wyłącz­ność dla 2 do 26 osób za 3 000 PLN.
👉 Wyży­wie­nie – dodat­ko­wo 100 PLN/osoba.

☎️ Zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny: 539593593

Pro­mo­cja obo­wią­zu­je do 30 wrze­śnia 2020 r.