Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Ładowanie wydarzenia

« Wszyst­kie wyda­rze­nia

Warsztat Fotografii Portretowej

12 kwietnia, godz. 19:0014 kwietnia, godz. 14:00

200PLN

Nie­po­wta­rzal­na szan­sa udzia­łu w warsz­ta­cie foto­gra­ficz­nym pro­wa­dzo­nym przez Sła­wo­mi­ra Saj­kow­skie­go!

Mamy tyl­ko 10 miejsc! Aby wziąć udział, zare­zer­wuj pokój już dziś. Za warsz­tat zapła­cisz po przy­jeź­dzie.
Cena z wyży­wie­niem od 320 PLN/pobyt od oso­by.

Sławomir Sajkowski

Uro­dził się w 1966 r. w Gorzo­wie Wlkp. Jest absol­wen­tem Wydzia­łu Foto­gra­fii Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Pozna­niu i Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go w Pozna­niu. Foto­gra­fią zaj­mu­je się od 1986 r. W latach 1993–2003 foto­re­por­ter Gaze­ty Wybor­czej. Wie­le jego foto­gra­fii było publi­ko­wa­nych w ogól­no­pol­skich i zagra­nicz­nych cza­so­pi­smach m.in.: „Finan­cial Times”, „New­swe­ek”, „Poli­ty­ka”, „Prze­gląd”, „Ozon”, „Fakt”, „Foto”, „Rzecz­po­spo­li­ta”. Od 1990 r. zaj­mu­je się edu­ka­cją foto­gra­ficz­ną. Foto­gra­fo­wał w ponad 30 kra­jach na pię­ciu  kon­ty­nen­tach. Wie­lo­krot­nie nagra­dza­ny za swo­je foto­gra­fie.

 

Warsz­tat skie­ro­wa­ny jest do osób, któ­re potra­fią posłu­gi­wać się apa­ra­tem w stop­niu pod­sta­wo­wym.

W ramach warsz­ta­tu, dowiesz się m.in.:

  • Jaki sprzęt jest naj­lep­szy do foto­gra­fii por­tre­tu?
  • Kie­dy foto­gra­fo­wać w świe­tle zasta­nym, a kie­dy zasto­so­wać lam­pę?
  • Jak współ­pra­co­wać z mode­lem, jakie tło wyko­rzy­stać?

Wie­dza z warsz­ta­tów jest uni­wer­sal­na i pozwo­li na swo­bod­ne por­tre­to­wa­nie dowol­nym apa­ra­tem z wyko­rzy­sta­niem świa­tła zasta­ne­go oraz bły­sko­we­go jak
rów­nież póź­niej­szą pra­cę nad zdję­ciem w cyfro­wej ciem­ni.

Podsumowanie kosztów

od 520 PLN / oso­ba

(pobyt 3 dni/2 noce; warsz­tat; wyży­wie­nie)

Warsz­tat „foto­gra­ficz­ne ABC”:200 PLN
Noc­leg (od oso­by):320 PLN / pobyt – miej­sce w poko­ju 3/4 oso­bo­wym*
380 PLN / pobyt – miej­sce w poko­ju 2 oso­bo­wym*

 

od 360 PLN – wybra­ny pokój/apartament

Szcze­gó­ły w dzia­le Rezer­wa­cja.

*Bez moż­li­wo­ści wybo­ru kon­kret­ne­go poko­ju. 

Wyży­wie­nie:Noc­leg z peł­nym wyży­wie­niem (cena za pobyt zawie­ra opła­tę za śnia­da­nie, obiad i kola­cje) 
Moż­li­wość prze­dłu­że­nia poby­tu za 100 PLN/ osoba/ doba (ze śnia­da­niem)

Zare­zer­wuj noc­leg

Masz pyta­nia? Zadzwoń!

(+48) 695 020 236

 

Galeria fotografii Sławomira Sajkowskiego

Szczegóły

Począ­tek:
12 Kwie­cień, godz. 19:00
Koniec:
14 Kwie­cień, godz. 14:00
Koszt:
200PLN
Powrót na górę strony