Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Ładowanie wydarzenia

« Wszyst­kie wyda­rze­nia

Relaksujący weekend z jogą

8 lutego, godz. 16:0010 lutego, godz. 16:00

250PLN

Pod­czas gdy dla jed­nych zimo­we ferie będą się zaczy­nać a dla innych koń­czyć, my zapra­sza­my Was do Leśni­czów­ki Nibork, aby odpo­cząć, zadbać o sie­bie i swo­ją ener­gię.

8–10 lute­go odbę­dzie się week­end z jogą i uważ­no­ścią, pod­czas któ­re­go będzie­my ćwi­czyć viny­asa jogę, pozna­wać róż­ne tech­ni­ki odde­cho­we oraz medy­ta­cyj­ne. Zanu­rzy­my się w ciszy oraz nasta­wi­my ucha na to, co nam w duszy gra i cze­go potrze­bu­je­my. W pro­gra­mie poran­ne pra­na­ja­my i medy­ta­cje, prak­ty­ki relak­su­ją­ce na dobra­noc oraz ener­ge­ty­zu­ją­ce na dobry począ­tek dnia. Każ­de zaję­cia jogi zakoń­czy­my relak­sem w dźwię­kach dzwon­ków Koshi. Pomię­dzy zaję­cia­mi będzie moż­na wybrać się na spa­cer po oko­li­cy lub usiąść z kub­kiem dobrej her­ba­ty przy komin­ku lub w boga­tej i przy­tul­nej biblio­tecz­ce Leśni­czów­ki. Zaś w sobot­ni zimo­wy wie­czór będzie­my mogli dodat­ko­wo roz­grzać się w sau­nie.

Aby posta­wić krop­kę nad „i” w kwe­stii Wasze­go relak­su, na miej­scu będzie dostęp­na masa­żyst­ka Lomi Lomi Nui – Mag­da­le­na Parzęc­ka. Na masa­że będą obo­wią­zy­wa­ły wcze­śniej­sze osob­ne zapi­sy pod nume­rem tele­fo­nu: 601 404 550. Pani Mag­da odpo­wie na wszel­kie pyta­nia o cenę, czas trwa­nia i cha­rak­ter masa­żu. Zapra­sza­my do kon­tak­tu!

Prowadzący zajęcia: Justyna Cilulko-Dołęga

Justy­na Cilu­l­ko-Dołę­­ga jest nauczy­ciel­ką viny­asa jogi, prak­ty­ku­ją­cą już od ponad 15tu lat. Ma za sobą doświad­cze­nia prak­ty­ki jogi Siva­nan­dy, Ashatn­ga viny­asa jogi, viny­asa kra­my. Ukoń­czy­ła kurs tera­pii jogą, a tak­że kurs Ana­to­mii i Fizjo­lo­gii Ćwi­czeń Jogi u Bar­to­sza Nie­dasz­kow­skie­go. Jest tak­że cer­ty­fi­ko­wa­ną tre­ner­ką jogi śmie­chu z mię­dzy­na­ro­do­wym dyplo­mem Lau­gh­ter Yoga Uni­ver­si­ty z sie­dzi­bą w Indiach. Pani Justy­na, nie­usta­nie się dokształ­ca, w ramach takiej tema­ty­ki jak joga, ana­to­mia, pra­na­ja­ma i medy­ta­cja, ponie­waż uwa­ża, że jest to nauka na całe życie. Wię­cej o pro­wa­dzą­cej znaj­dziesz na: http://​cilul​ko​-dole​ga​.pl/​o​–​m​n​ie/

Program

8 lutego – piątek

 • 16:00–18:00 – przy­jazd i zakwa­te­ro­wa­nie uczest­ni­ków;
 • 18:00–19:00 – kola­cja;
 • 19:30–21:00 – wie­czor­na prak­ty­ka relak­sa­cyj­na + pra­na­ja­ma i medy­ta­cja na dobra­noc.

9 lutego – sobota

 • 8:30–9:00 – medy­ta­cja poran­na w biblio­tecz­ce na pię­trze;
 • 9:00 – 10:00 – śnia­da­nie;
 • 11:00 – 13:00 – prak­ty­ka ener­ge­ty­zu­ją­ca i wzmac­nia­ją­ca;
 • 13:30 – 14:30 – obiad;
 • 16:00–17:30 – prak­ty­ka wie­czor­na – roz­cią­ga­nie i relaks + pra­na­ja­ma;
 • 18:00–19:00 – kola­cja;
 • 19:00–20:00 – czas wol­ny, moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z sau­ny i masa­żu
 • 20:00–20:30 – medy­ta­cja wie­czor­na w biblio­tecz­ce.
  .

10 lutego – niedziela

 • 8:30–9:00 – medy­ta­cja poran­na w biblio­tecz­ce na pię­trze;
 • 9:00 -10:00 – śnia­da­nie;
 • 11:00 – 13:00 – prak­ty­ka har­mo­ni­zu­ją­ca + pra­na­ja­ma (moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia sesji jogi śmie­chu – do usta­le­nia z uczest­ni­ka­mi);
 • 13:30–14:30 – obiad.

Po obie­dzie wykwa­te­ro­wa­nie i poże­gna­nie uczest­ni­ków. Dla chęt­nych oko­licz­na przy­ro­da dostęp­na bez limi­tu.

Podsumowanie kosztów

od 620 PLN/osoba/pobyt

Warsz­tat:300 zł

*Uczest­ni­cy zajęć w Olsz­ty­nie – 250 zł

Noc­leg:380 PLN / pobyt – w poko­ju 2 oso­bo­wym ;
320 PLN / pobyt – w poko­ju 3/4 oso­bo­wym.
Szcze­gó­ły w dzia­le Rezer­wa­cja.
Wyży­wie­nie:Do wybo­ru noc­leg ze śnia­da­niem lub peł­nym wyży­wie­niem.
W trak­cie poby­tu dla uczest­ni­ków warsz­ta­tów wyży­wie­nie będzie wegetariańskie/wegańskie, a kawa i her­ba­ta dostęp­ne przez cały czas bez dodat­ko­wych opłat. Jeśli masz dodat­ko­we wyma­ga­nia żywie­nio­we pod­czas rezer­wa­cji zapy­taj pra­cow­ni­ka hote­lu o moż­li­wość dosto­so­wa­nia Two­ich posił­ków.

Zare­zer­wuj noc­leg


Zare­zer­wuj noc­leg

Szczegóły

Począ­tek:
8 Luty, godz. 16:00
Koniec:
10 Luty, godz. 16:00
Koszt:
250PLN
Powrót na górę strony