Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Ładowanie wydarzenia

« Wszyst­kie wyda­rze­nia

Logopedyczne Wyzwania Terapeutyczne

20 września, godz. 14:0022 września, godz. 14:30

250 PLN

We wrze­śniu zapra­sza­my tera­peu­tów, spe­cja­li­stów, rodzi­ców oraz wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne oso­by na spo­tka­nie, któ­re­go tema­tem prze­wod­nim będą logo­pe­dycz­ne wyzwa­nia tera­peu­tycz­ne XXI wie­ku. W żłob­kach, gru­pach przed­szkol­nych, wcze­snosz­kol­nych coraz czę­ściej spo­tkać moż­na dzie­ci z róż­ne­go typu dys­funk­cja­mi – zarów­no o pod­ło­żu gene­tycz­nym jak i neu­ro­lo­gicz­nym. Pra­ca logo­pe­dy prze­sta­je być zwią­za­na tyl­ko i wyłącz­nie z wywo­ły­wa­niem gło­sek i ćwi­cze­nia­mi arty­ku­la­cyj­ny­mi. Nie­rzad­ko prio­ry­te­tem sta­je się budo­wa­nie kom­pe­ten­cji komu­ni­ka­cyj­nej lub wpro­wa­dze­nie sys­te­mu AAC. Warsz­ta­ty to dosko­na­ła oka­zja wymia­ny doświad­czeń, pozna­nia nowych roz­wią­zań, omó­wie­nia sytu­acji z „życia wzię­tych” oraz moż­li­wość spę­dze­nia cza­su w miłej atmos­fe­rze.

Mamy nadzie­ję, że tego typu warsz­ta­ty będą odby­wać się cyklicz­nie.

Prowadząca zajęcia – Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Cer­ty­fi­ko­wa­ny logo­pe­da, neu­ro­lo­go­pe­da, peda­gog spe­cjal­ny, oli­go­fre­no­pe­da­gog, filo­log, tre­ner psów. Doświad­cze­nie zdo­by­wa­ła w szko­le inte­gra­cyj­nej, spe­cjal­nym ośrod­ku szko­l­no-wycho­­wa­w­czym, prak­ty­ce pry­wat­nej (pacjen­ci z róż­ny­mi zabu­rze­nia­mi roz­wo­jo­wy­mi – w tym nie­peł­no­spraw­no­ści sprzę­żo­ne, autyzm, zespo­ły gene­tycz­ne) oraz w cza­sie licz­nych kur­sów, szko­leń i prak­tyk. Zało­ży­ciel­ka Cen­trum Logo­pe­dycz­no – Tera­peu­tycz­ne­go „Doga­dać się” w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim. W pra­cy zawo­do­wej łączy wie­le pasji (w tym tak­że pra­cę z psem), bo tyl­ko podej­ście holi­stycz­ne może przy­nieść ocze­ki­wa­ne efek­ty tera­peu­tycz­ne. Orga­ni­zu­je wykła­dy i warsz­ta­ty dla nauczy­cie­li, rodzi­ców, pro­wa­dzi zaję­cia dydak­tycz­ne w ośrod­kach szko­le­nio­wych, a tak­że prak­ty­ki dla stu­den­tów stu­diów pody­plo­mo­wych. Zawo­do­wo inte­re­su­je się neu­ro­lo­gią, psy­cho­lo­gią, psy­chia­trią i beha­wio­ry­sty­ką (ludzi i zwie­rząt). Wdra­ża alter­na­tyw­ne i wspo­ma­ga­ją­ce meto­dy komu­ni­ka­cji, dba­jąc by każ­de­mu, nie­za­leż­nie od wie­ku dać szan­sę na roz­wój komu­ni­ka­cji i mowy. Miło­śnicz­ka poezji pisa­nej i śpie­wa­nej, bie­ga­nia, goto­wa­nia i gór­skich wypraw.

Mot­to życio­we: „Gdy się ma co robić, w co wie­rzyć i kogo kochać jest się szczę­śli­wym”.

Program

20 września – piątek

 • 14:00 – 16:00 – przy­jazd i zakwa­te­ro­wa­nie uczest­ni­ków;
 • 16:00 – 18:00 – WYKŁAD Logo­pe­dycz­ne wyzwa­nia tera­peu­tycz­ne – wpro­wa­dze­nie;
 • 18:30 – 19:30 – kola­cja;
 • 20:00 – 20:45 – WARSZTAT I Wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju mowy przez ruch – ODDECH.

21 września – sobota

 • 08:00 – 09:00 – śnia­da­nie;
 • 09:00 – 13:30 – WARSZTAT II – Wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju mowy osób z zabu­rze­nia­mi o pod­ło­żu gene­tycz­nym (w tym auty­zmem, nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną, zespo­ła­mi gene­tycz­ny­mi);
 • 13:30 – 14:30 – obiad;
 • 15:00 – 19:00 – WARSZTAT III – Zacho­wa­nia trud­ne w pra­cy logo­pe­dy;
 • 19:30 – 20:30 – kola­cja.

22 września – niedziela

 • 08:00 – 09:00 – śnia­da­nie;
 • 09:00 – 12:00 – WARSZTAT IV – AAC Warsz­tat prak­tycz­ny;
 • 12:00 – 13:00 – WARSZTAT V – Wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju mowy przez ruch JOGA (wer­sja jogi dla dzie­ci);
 • 13:30  -14:30 – obiad.

Po obie­dzie wykwa­te­ro­wa­nie i poże­gna­nie uczest­ni­ków. Orga­ni­za­tor zastrze­ga moż­li­wość zmian w pro­gra­mie. Uczest­ni­cy pro­sze­ni są o zabra­nie wygod­ne­go stro­ju spor­to­we­go i skar­pe­tek anty­po­śli­zgo­wych.

Podsumowanie kosztów

od 490 PLN/osoba/pobyt

Warsz­tat:Zgło­sze­nie do 13.01.2019 r. – 250 zł

Zgło­sze­nie po 13.01.2019 r. – 300 zł

Infor­ma­cje, zapi­sy: kczechowicz@gmail.com

Noc­leg (od oso­by):od 220 PLN / pobyt – w poko­ju 2 oso­bo­wym ;

Szcze­gó­ły w dzia­le Rezer­wa­cja lub biuro@nibork.com

Wyży­wie­nie:Do wybo­ru noc­leg ze śnia­da­niem (w cenie noc­le­gu) lub peł­nym wyży­wie­niem (dodat­ko­wo płat­ne).

 

Szczegóły

Począ­tek:
20 Wrze­sień, godz. 14:00
Koniec:
22 Wrze­sień, godz. 14:30
Koszt:
250 PLN
Powrót na górę strony