Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Ładowanie wydarzenia

« Wszyst­kie wyda­rze­nia

weekend -Bieg Literata-

31 maja, godz. 14:002 czerwca, godz. 16:00

30PLN

DOŚĆ PISANIA, czas pobie­gać! Zapra­sza­my ser­decz­nie na Leśny Bieg Lite­ra­ta. 3 dni odpo­czyn­ku i aktyw­no­ści na świe­żym powie­trzu. W pro­gra­mie: bieg prze­ła­jo­wy na 10 km z pro­fe­sjo­nal­nym pomia­rem cza­su, bie­gi dla dzie­ci i mło­dzie­ży, nor­dic wal­king, gry i zaba­wy spraw­no­ścio­we, spływ kaja­ko­wy, wyciecz­ka rowe­ro­wa i licz­ne lite­rac­kie nie­spo­dzian­ki.

3 dni wypo­czyn­ku i aktyw­no­ści na świe­żym powie­trzu dla lite­ra­tów i bie­ga­czy, a tak­że wszyst­kich dzie­ci, żon, matek, córek, ojców i dziad­ków.

LEŚNY BIEG LITERATA star­tu­je w sobo­tę o godzi­nie 11:00.

Udział w bie­gu głów­nym lub nor­dic wal­king wyma­ga reje­stra­cji i opła­ce­nia 30 PLN wpi­so­we­go: https://​elek​tro​nicz​ne​za​pi​sy​.pl/​e​v​e​n​t​/​3​6​5​4​/​s​t​r​o​n​a​.​h​tml

 

Program

31 maja – piątek

 • od 14:00 – zakwa­te­ro­wa­nie;
 • 16:00 – spa­cer po tra­sie bie­gu;
 • 18:00 – kola­cja (pasta par­ty dla bie­ga­czy).

1 czerwca – sobota

 • 7:30 – 10:00 – śnia­da­nie;
 • 9:00 – otwar­cie biu­ra zawo­dów;
 • 11:00 – start bie­gu na dystan­sie 10 km (pro­fe­sjo­nal­ny pomiar cza­su) – dla zare­je­stro­wa­nych;
 • 11:05 – start nor­dic wal­king na dystan­sie 5 km – dla zare­je­stro­wa­nych;
 • 12:30 – start bie­gów mło­dzie­żo­wych i dzie­cię­cych:
  • bieg z książ­ką na gło­wie
  • bieg z lite­rat­ką wzdłuż pło­ta
 • 13:30 – uro­czy­sta deko­ra­cja;
 • 14:30 – obiad;
 • 15:00 – 20:00 – czas wol­ny: masa­że, spa­ce­ry, rowe­ry, sku­te­ry i inne baje­ry – według uzna­nia;
 • 19:45 – poszu­ki­wa­nie lite­rat­ki;
 • 20:00 – kola­cja przy ogni­sku;
 • 20:50 – bieg z lite­rat­ką w ręku – zawo­dy;
 • 21:00 – lite­rac­kie roz­mo­wy, śpie­wy i beł­ko­ty do upa­dłe­go lub zasłu­żo­ny odpo­czy­nek.

2 czerwca – niedziela

 • 8:00 – 10:00 – śnia­da­nie;
 • 10:00 – spływ kaja­ko­wy rze­ką Maróz­ką (dla chęt­nych);
 • 10:30 – rowe­ra­mi po oko­li­cy (rezer­wat żró­dła Łyny, cmen­tarz, rezer­wat żół­wia błot­ne­go);
 • 15:00 – obiad;
 • 16:00 – poże­gna­nia smut­ne i wyjazd do domu.

 

Podsumowanie kosztów

Bieg Lite­ra­ta:wpi­so­we  :  30 PLN
Zakwa­te­ro­wa­nie:od 280 PLN do 680 PLN /osoba/pobyt
Dostęp­ne poko­je i ceny w dzia­le Rezer­wa­cja.
Wyży­wie­nie:Śnia­da­nia, obia­dy i kola­cje wli­czo­ne w cenę noc­le­gu (od kola­cji w dniu przy­jaz­du do obia­du w dniu wyjaz­du).
Gra­tis:Kawa,herbata,woda mineralna,ciastka i owo­ce
Bonus:Moż­li­wość prze­dłu­że­nia poby­tu o jeden dzień za 100 PLN osoba/doba (ze śnia­da­niem).

Zare­zer­wuj noc­leg

Szczegóły

Począ­tek:
31 Maj, godz. 14:00
Koniec:
2 Czer­wiec, godz. 16:00
Koszt:
30PLN
Powrót na górę strony